Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 275
  • Shaded relief imagery is produced from the LiDAR (Light Detection And Ranging) data. Images are available as color and grey shaded relief GeoTIFF files.

  • Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

  • The Land Board's basemap in grey tones. For the sake of readability of the map, the blue tone of the water network is preserved.

  • Loodusvaatluste andmebaas on loodud kõigile loodushuvilistele sisestamaks vaatlusi erinevate liikide kohta. Lisaks elavate isendite vaatlustele saab andmebaasi sisestada ka tegevusjälgede (käpajäljed, ekskremendid) ja surnud isendite (nt autolt löögi saanud teeservas lebav rebane) nägemist. Kiht ei sisalda I ja II kategooria liike. Andmeid haldav organisatsioon: Keskkonnaagentuur.

  • Tiheasustusalad on valla piirkonnad, kus ruumilise planeerimisega tuleb järgida linnalisele alale omaseid põhimõtteid. Tiheasustusaladeks loetakse linnad, alevid ning alevikud, harvem külakeskused. Tiheasustusalasid käsitletakse planeerimisseaduses, maareformiseaduses § 7 lg 4 ja looduskaitseseaduses § 38, lg 1, p 3. Andmeid tiheasustusalade kohta esitavad kohalikud omavalitsused ning andmeid kokku Maa-amet.

  • Aadressiandmetest pärinev väljavõte Eesti korteriomandite kohta. Teenuse abil on võimalik viia omavahel kokku kinnistunumbrid, mille tüübiks on korteriomandid, aadressiinfoga ning siduda seejärel Eesti topograafia andmekogu (ETAK) hoonetega. Teenus sisaldab välju: id_registris - id aadressiandmete huviobjektide süsteemis; ads_oid - aadessobjekti identifikaator ADS süsteemis, identifitseerib objekti koos versioonidega; hoone_oid - hoone osa puhul on tegemist, viitega hoonele, millega see on seotud; korteri_aadress - kehtiv täisaadress tekstilisel kujul sisaldades kõiki paralleelaadresse; hoone_aadress - kehtiv lähiaadress tekstilisel kujul sisaldades kõiki paralleelaadresse.

  • Andmestik sisaldab kolme Balti riiki hõlmavat ühtse andmebaasistruktuuri ja standardiseeritud atribuutidega hierarhilist haldus- ja asustusüksuste võrgustikku. Hierarhias kõrgeimal kohal asuvad riigid ning madalaimal tasemel asustusüksused või nende osad (kui eristuvad linnaosad). Vahepealsed tasemed sõltuvad riiklikust haldusjaotusest ning kohalikust kombest territooriume nimetada. Andmebaas on seostatav Regio aadressandmebaasiga, mis võimaldab neid ühtse tervikuna kasutada ja annab territooriumitele lisaväärtust (näiteks rahvaaarvud). The database contains a hierarchical network of administrative and settlement units of Baltic states in a standardized form. Countries are at the highest position in the hierarchy and population units or their parts (if districts are distinguished) at the lowest level. The intermediate levels depend on the national administrative division and the local custom of naming territories. The database can be linked to the Regio address database, which allows them to be used as a single entity and gives territories additional value (for example, population figures).

  • Regio huviväärsuste API pakub infot huviväärsuste ja turismiobjektide (POI – Points of Interest) kohta Balti riikides. Kui soovite näiteks kaardil kujutada või hoopis nimekirjana kuvada pangaautomaate, kaupluseid, tanklaid või vaatamisväärsusi, siis on selleks vaja huvipunktide andmestikku. Regio huviväärsuste API võimaldab ligipääsu huvipunktide andmestikule, mis sisaldab ligi 200-sse erinevasse kategooriasse kuuluvate objektide infot, sealhulgas näiteks autopesulad või haridusasutused, matkarajad või muuseumid. Regio provides a database of POIs (Points of Interest) across the Baltic States. For example, if you want to represent ATMs, shops, gas stations or attractions on the map or display them as a list, then you will need a POI dataset. Regio's points of interest API allows access to the POI database, which contains information about POI objects of nearly 200 different categories, including, for example, car washes or educational institutions, hiking trails or museums.

  • Maa-ameti poolt skanneeritud fotoplaanide teenus. Teenuses on dešifreeritud ja dešifreerimata fotoplaanide kihid ja fotoplaanide indekskihid (sisaldavad kaardilehe numbrit ja aastat). Fotoplaanid jäävad ajavahemikku 1947-1994.

  • Teenuse kaudu on võimalik alla laadida asustusüksuste, omavalitsuste, maakondade piire ja polügoone, samuti riigipiiri maismaal ja merepiiri. Andmed sisaldavad EHAK koode ja nimesid. Andmed uuenevad kalendrikuu 2. päeval.