Type of resources
Available actions
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 229
 • Categories  

  Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: hüdrograafiline tehisobjekt (tamm või pais, kaldarajatis, ülepääs). --> Hüdrograafiliste tehisobjektide andmed on pärit Eesti topograafia andmekogust.

 • PRIA poolt pakutav allalaadimisteenus. Andmekogu sisaldab: Põllumassiivid - põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal. Põllumassiivi andmetes olev kultuuride info on pärit viimaselt pindalatoetuste taotluselt. Värskeima taotluse info jõuab teenusesse iga aasta 17. juunil, s.o peale taotlemise lõppu. Põllud – põllud, mis on viimasel pindalatoetuste taotlusel. Viimase aasta taotlusel olevad põllud jõuavad teenusesse alates 17. juunist. Põldude andmetes kajastub lisaks maakasutusele ja kultuurile ka niitmise tuvastamise seis rohumaadel. Loomakasvatushooned – loomapidajate esitatud andmed loomakasvatushoonete ja -rajatiste kohta. Maastikuelemendid – säilitatavad maastikuelemendid (põllusaar, metsasiil, puuderida, hekk, kraav, kiviaed). PLK 2014-2020 – poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlemiseks sobivad kooslused. Värskeima taotluse info jõuab teenusesse iga aasta 17. juunil, s.o peale taotlemise lõppu. PLK taotletud alad – alad, mis on viimasel pindalatoetuste taotlusel ja kuhu on taotletud poolloodusliku koosluse hooldamise toetust. Viimase aasta taotlusel olevad alad jõuavad teenusesse alates 17. juunist.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: õhuruum, lennuvälja ala, lennuraja ala, ruleerimisala, perroon, lennumarsruudilõik. --> Õhutranspordivõrgu andmed pärinevad Lennuametist.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: vetevõrk. Vetevõrgu kihi temaatilised alamkihid on vooluveelõigud ja hüdrograafilised sõlmpunktid. Vetevõrgu andmed on pärit Eesti topograafia andmekogust.

 • PRIA poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: AgriculturalHolding (põllumajandusettevõtted), AquaculturalHolding (vesiviljelusettevõtted), Sites, AbstractInstallation, Agribuilding (põllumajandus- ja vesiviljelushooned).Andmed pärinevad PRIA loomaderegistri andmebaasist.

 • PRIA poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks kihid Põllud ja Ökoalad (GSAA). Andmed pärinevad PRIA põldude andmebaasist.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE eelgenereeritud failide allalaadimisteenus (Atom), mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: õhuruum, lennuvälja ala, lennuraja ala, ruleerimisala, perroon, lennumarsruudilõik. Andmed pärinevad Lennuametist.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: merealad, haldusüksused. --> Haldusüksuste kihil esitatakse Eesti haldusjaotus 4-tasemelisena: 1. tase - riik, 2. tase - maakond, 3. tase - omavalitsus, 4. tase - asustusüksus. Haldusüksuste ruumikujud on pärit Eesti maakatastrist. --> Territoriaalmere, mereala piiri, sisevete, majandusvööndi ja lähtejoone andmed pärinevad Veeteede ametist.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE eelgenereeritud failide allalaadimisteenus (Atom), mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: liiklusala, liiklussõlmpunkt, liikluslõik. Teenus hõlmab teede ja rööbasteede, õhutranspordi- ja veetranspordivõrgu ning köisteede andmed. Andmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust, teeregistrist, Lennuametist, Veeteede ametist.