Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 326
  • Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

  • Shaded relief imagery is produced from the LiDAR (Light Detection And Ranging) data. Images are available as color and grey shaded relief GeoTIFF files.

  • The Land Board's basemap in grey tones. For the sake of readability of the map, the blue tone of the water network is preserved.

  • Maavarade register on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on geoloogilise uuringuga, maavara kaevandamise mahu aruannetega ning Keskkonnaameti nõusolekul markšeiderimõõdistusega saadud geoloogilise teabe kogumine ja kättesaadavuse tagamine. Andmekogu sisaldab Eesti maismaal, piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis paiknevate maardlate (koosnevad maavara plokkidest), mäeeraldiste (alad, kus kaevandatakse maavara) ja uuringualade infot. Olulisemad atribuudid on objektide mõõdud, varu liik ja kogus. Maavarade kasutamist reguleerivad maapõueseadus ja erinevad määrused.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: kohanimed. Kiht sisaldab Kohanimeregistri kohanimesid.

  • Rahvastik maakondade, kohalike omavalitsuste ja asustusüksuste lõikes. Andmekogu sisaldab lisaks rahvastikunäitajatele haldus- või asustusüksuste ruumikujusid, nimesid ja koode vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile. Andmekogu sobib rahvastiku paiknemise uurimiseks ja erinevate statistiliste analüüside tegemiseks.

  • Vaatamisteenus, mille kaudu on saadaval: • temaatiline mullakaart, • mullastiku rasterkaart ja • PRIA põllumassiivide kaardikiht.

  • Sisaldab Eesti nitraaditundlikku ala. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala (kogupindalaga 3250 km2 ) jaguneb põhjaosas paiknevaks Pandivere ja lõunapool paiknevaks Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikuks piirkonnaks. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa NTA kaitse-eeskirjaga on määratud kaitsmata põhjaveega pae- ja karstialad ning kehtestatud kitsenduste ulatus allikate ja karstilehtrite ümbruses ning kaitsmata põhjaveega aladel.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: samakõrgusjooned, samasügavusjooned, kõrguspunktid ja sügavuspunktid.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: meteoroloogiliste vaatlusjaamade kliimanormid aastate 1981-2010 ja 1991-2020 perioodide kohta. Andmerea ajaline pikkus on kokkuleppeline, ülemaailmselt on standardiks kujunenud kolmekümne aasta pikkused andmeread.