Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 228
 • Categories  

  Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

 • WMS pakub maa-ameti aluskaardi teenust. Aluskaart sisaldab järgmisi kaardigruppe: 1) ETAK lisa (ETAK punktobjektid, elektriliinid, torujuhtmed, kirikud) 2) Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed) 3) Teed - valged (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed) 4) Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed) 5) Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed) 6) ETAK (hooned, rajatised, ETAK kõlvikud (maakate), pinnavormid, vetevõrk, kohanimed jne) 7) Baaskaart (üldistus ETAK andmetest; maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed) 8) Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: õhuruum, lennuvälja ala, lennuraja ala, ruleerimisala, perroon, lennumarsruudilõik. --> Õhutranspordivõrgu andmed pärinevad Lennuametist.

 • Loodusdirektiivi elupaigatüüpide 1110, 1140, 1170 leviku 2017. aastal kaasajastatud kaardikihid. Kihid esitavad kolm kuuest Eesti meres esinevatest elupaigatüüpidest (vastavalt Paal (2007) loodusdirektiivi elupaigatüüpide käsiraamatule). Sisendandmetena kasutati riikliku keskkonnaseire ja erinevate asjakohaste projektide raames kogutud seireandmeid. Inventuuridega ehk pärisandmetega 2017. a seisuga oli kaetud ligikaudu üks kolmandik kogu Eesti merealast, seega andmete kasutamisel peab meeles pidama, et tegemist on modelleeritud leviku kihtidega. Geograafiline ulatus: Läänemeri (Baltic Sea), Eesti EEZ. Andmekogu kuulub Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) koosseisu. Seotud õigusaktid: Directive 92/43/EEC; Directive 2008/56/EC

 • Jäätmete kogumise ja töötlemisega seotud infot koondav andmekogu. Sisaldab infot jäätmete kogumise, käitlemise, töötlemise ja ladustamise kohta.

 • Kiht sisaldab Keskkonnaregistri puurkaevude nimistut.

 • WISKI on ilmateenistuse andmebaas, kus hoitakse hüdroloogilise seirega seotud andmeid.

 • Eesti keskkonnaregistri liikide leviku andmestik. Kiht ei sisalda I ja II kategooria liike. Andmeid haldav organisatsioon: Keskkonnaagentuur. Andmete haldaja: Marika Arro.

 • Andmed liikide jaotumise kohta Eestis. Kiht ei sisalda I ja II kategooria liike. Andmeid haldav organisatsioon: Keskkonnaagentuur. Andmete haldaja: Marika Arro.

 • Loodusvaatluste andmebaas on loodud kõigile loodushuvilistele sisestamaks vaatlusi erinevate liikide kohta. Lisaks elavate isendite vaatlustele saab andmebaasi sisestada ka tegevusjälgede (käpajäljed, ekskremendid) ja surnud isendite (nt autolt löögi saanud teeservas lebav rebane) nägemist. Kiht ei sisalda I ja II kategooria liike. Andmeid haldav organisatsioon: Keskkonnaagentuur.