From 1 - 10 / 22
  • Shaded relief imagery is produced from the LiDAR (Light Detection And Ranging) data. Images are available as color and grey shaded relief GeoTIFF files.

  • Teenus sisaldab andmeid, mis on loodud kaugseire andmetest masinõppe meetoditega. Kaardikihid: • Surnud puud ülevaatekiht - sisaldab polügone, mis indikeerivad algandmete tootmisaastat, millel surnud puude kaardikiht baseerub; • Surnud puud - automaatselt tuvastatud surnud puude punktid. Sisaldab välja "Aasta" - analüüsitud andmete hõive aasta. Analüüsitud andmete aastad on 2020-2023.

  • Teenus sisaldab andmeid, mis on loodud kaugseire andmetest masinõppe meetoditega. Kaardikihid: • Surnud puud ülevaatekiht - sisaldab polügone, mis indikeerivad algandmete tootmisaastat, millel surnud puude kaardikiht baseerub; • Surnud puud - automaatselt tuvastatud surnud puude punktid. Sisaldab välja "Aasta" - analüüsitud andmete hõive aasta. Analüüsitud andmete aastad on 2020-2023.

  • Teenus on loodud mahepõllumajanduse tutvustamiseks ning ökoloogilise põllumajandusega seotud andmete kasutamise hõlbustamiseks. Eesmärk on anda ülevaade tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast, registreeritud ja potentsiaalsest korjealast ning mahemesilastest. Teenuses kuvatakse Põllumajandus- ja Toiduametis registreeritud mahepõllumajandusmaad ja mahesaaduste korjealad, potentsiaalsed korjealad (RMK alad, mille kohta on teavitanud et nendel aladel ei ole kolme eelneva aasta jooksul kasutatud ning ei kasutata ka sel aastal mahepõllumajanduses keelatud väetiseid ja taimekaitsevahendeid) ja mahemesilad. Mahekaardil andmed uuendatud oktoobris 2023, andmed kajastavad mahealade 2022 aasta seisu. Kaardikihid: Mahepõllumajandusmaa Mahesaaduste korjeala (registreeritud) Potentsiaalne korjeala (RMK riigimets) Mahemesila

  • Üksikpuude mudelid sisaldavad puude võrakuju ja tüve asukohta. Andmetesse on lisatud puu kõrgus, võra läbimõõt, laserskaneerimise aasta ja puutüüp. Andmed on hetkel saadaval linnade kohta, mis on ajavahemikus 2020-2022 kaetud madallennu andmetega.

  • Taimkatte kõrgusmudeli (CHM - Canopy Height Model) kihid aastatest 2008 kuni 2023. Piksli suurus 4m (alates 2017 aastast) - 10m (kuni 2016 aasta). Kõrgused 0,5m sammuga. Taimkatte kõrgusmudel näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eesti. Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis pole üle 50 meetri kõrguseid puid. Andmete eraldusvõime 4-10m.

  • Masinõppe meetoditega kaugseire andmetest automaatselt tuvastatud esimese rinde surnud puude asukohad Eestis, eelkõige kuused ja männid. Tegemist on katsetusliku andmestikuga ning surnud puude alahinnanguga. Andmed sisaldavad välja "Aasta" - analüüsitud andmete hõive aasta. Analüüsitud andmete aastad on 2020-2023.

  • Teenuse kaudu on kasutatavad aerolaserskaneerimise andmete alusel loodud erinevate piksli suurustega (1m, 5m, 10m ja 25m) maapinna mudelid (DTM). Andmed uuenevad üks kord aastas (tavaliselt märtsikuus) kaasates eelneval aastal kogutud andmed. Kogu Eesti maapinna mudel moodustub nelja eelneva aasta jooksul kevadiste lendudega kogutud kõrguspunktide andmetest.

  • Ruudustikupõhised rahvastiku andmed. Rahvaloenduse andmed on georeferentseeritud hoone täpsusega, mis võimaldab andmeid agregeerida erineva resolutsiooniga ruutvõrkude tasandile. Ruutudesse agregeerimisel võeti aluseks hoone tsentroid. Mitme ruudu piiresse jääva hoone andmed seoti selle ruuduga, kus asus hoone tsentroid. Kui rahvastiku andmeid ei olnud võimalik seostada hoonega (andmed seoti hoonega aadressi alusel ja mõnel juhul aadress ei olnud tuvastatav), lisati andmed küla või loendusjaoskonna keskele. Küla- või jaoskonnakeskusega on seotud ka loendatud kodutud. Kui ruudus on alla nelja elaniku, siis ruudu kogu elanike arv on tähistatud 0. Rahvastiku 1 km x 1 km ruutkaart katab kogu Eesti territooriumi sisaldades ainult asustatud ruute. Ruudustikupõhised andmed on aluseks pädevate otsuste langetamisel ühiskondlike planeeringute ja arengukavade, sh regionaalarengu kava koostamisel. Ruudustikupõhiseid andmeid kasutatakse teaduslikes uuringutes, erasektoris peamiselt parima asukoha valikul ning sihtgrupi määratlemisel. Teenuses on ruudud kahel kihil - nii L-EST97 ristkoordinaatide süsteemi kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruudustikena. Andmete allikas: Statistikaamet

  • Ruudustikupõhised rahvastiku andmed. Rahvaloenduse andmed on georeferentseeritud hoone täpsusega, mis võimaldab andmeid agregeerida erineva resolutsiooniga ruutvõrkude tasandile. Ruutudesse agregeerimisel võeti aluseks hoone tsentroid. Mitme ruudu piiresse jääva hoone andmed seoti selle ruuduga, kus asus hoone tsentroid. Kui rahvastiku andmeid ei olnud võimalik seostada hoonega (andmed seoti hoonega aadressi alusel ja mõnel juhul aadress ei olnud tuvastatav), lisati andmed küla või loendusjaoskonna keskele. Küla- või jaoskonnakeskusega on seotud ka loendatud kodutud. Kui ruudus on alla nelja elaniku, siis ruudu kogu elanike arv on tähistatud 0. Rahvastiku 1 km x 1 km ruutkaart katab kogu Eesti territooriumi sisaldades ainult asustatud ruute. Ruudustikupõhised andmed on aluseks pädevate otsuste langetamisel ühiskondlike planeeringute ja arengukavade, sh regionaalarengu kava koostamisel. Ruudustikupõhiseid andmeid kasutatakse teaduslikes uuringutes, erasektoris peamiselt parima asukoha valikul ning sihtgrupi määratlemisel. Teenuses on ruudud kahel kihil - nii L-EST97 ristkoordinaatide süsteemi kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruudustikena. Andmete allikas: Statistikaamet