Contact for the resource

Maa-amet

214 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 214
  • Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

  • WMS pakub maa-ameti aluskaardi teenust. Aluskaart sisaldab järgmisi kaardigruppe: 1) ETAK lisa (ETAK punktobjektid, elektriliinid, torujuhtmed, kirikud) 2) Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed) 3) Teed - valged (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed) 4) Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed) 5) Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed) 6) ETAK (hooned, rajatised, ETAK kõlvikud (maakate), pinnavormid, vetevõrk, kohanimed jne) 7) Baaskaart (üldistus ETAK andmetest; maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed) 8) Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)

  • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) vektorgraafikas ruumiandmete allalaadimise teenus. Andmed on teemade kaupa (kõlvikud, teed, veekogud, ehitised, pinnavormid) ja graafilise elemendi tüübi järgi (joon-, punkt-, pindobjektid) jaotatud 39-le (kaardi)kihile. Andmed uuenevad andmekogus igapäevaselt ning eelmise päeva muudatused on teenuse kaudu kättesaadavad järgmisel päeval. Vaikimisi tagastab üks päring 5000 objekti.

  • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse üldist tähtsust omavate topograafiliste nähtuste andmed ning andmed, mis kirjeldavad nende nähtuste sisu, suhteid ja konteksti. ETAK nähtuste grupid on: pinnamood, veekogud ja hüdrograafilised rajatised, kõlvikud, ehitised, transport, tehnovõrgud. ETAK andmete alusel koostatakse topograafilisi kaarte. ETAK katab kogu Eesti territooriumi. Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused".

  • Eesti põhikaart 1:10000 on suuremõõtkavaline topograafiline kaart, millele on kantud informatsioon kommunikatsioonide, maakasutuse, asustuse, hüdrograafia, pinnamoe ja toponüümide kohta. Eesti põhikaardi ruumiandmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust (ETAK), kohanimed kohanimeregistrist ning merealade samasügavusjoonte ning sügavuspunktide alusandmed transpordiameti hüdrograafia infosüsteemist. Kaardil on mitu väljundit: vektorandmestik, värviline- ja mustvalge rasterkaart. Iga aasta alguses luuakse kaart terve Eesti terrotooriumi ulatuses tervikuna uuesti. 2023. aasta Eesti põhikaart 1:10 000 on loodud ETAK andmetest seisuga 01.11.2022

  • The Land Board's basemap in grey tones. For the sake of readability of the map, the blue tone of the water network is preserved.

  • Geoloogia WMS sisaldab Eesti Geoloogilise baaskaardi (1:50 000), maavarade registri ja geoloogiafondi andmeid: 1) metaandmed (kaartide metaandmed, sh koostamise aeg); 2) andmepunktid (puuraugud, puurkaevud, paljandid ja vaatluspunktid); 3) maavarad (leiukohad, levialad, perspektiivalad, muud maavarailmingud, põlevkivi kaevandamise tagajärjed, mäeeraldised, maardlad); 4) geoloogiafondi aruanded (suuruse ja valdkonna järgi grupeeritud uuringute alad); 5) geofüüsika (profiilid, gravitatsioonijõu ja aeromagnetilised anomaaliad); 6) pinnakate (ehitus, läbilõiked, paksus, geomorfoloogia); 7) aluspõhi (ehitus, läbilõiked, reljeef); 8) hüdrogeoloogia (veekompleksid, läbilõiked, põhjavee iseloomustus, tarbimine); 9) põhjavee kaitstus (kaitstuse klassid, veekomplekside iseloom).

  • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) tuumandmete vaatamisteenus. Andmed on jaotatud teemade kaupa (kõlvikud, teed, veekogud, ehitised, pinnavormid) ning graafilise elemendi tüübi järgi (joon-, punkt-, pindobjektid) 39-le (kaardi)kihile. Andmed uuenevad andmekogus igapäevaselt ning eelmise päeva muudatused on teenuse kaudu kättesaadavad järgmisel päeval.

  • Shaded relief imagery is produced from the LiDAR (Light Detection And Ranging) data. Images are available as color and grey shaded relief GeoTIFF files.

  • Eesti haldus- ja asustusjaotuse andmed pärinevad maakatastrist. Andmekogu sisaldab maakondade, omavalitsuste, asustusüksuste ruumikujusid ja nendega seotud nimesid, tüüpe ning koode (EHAK - Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator). Maismaa osas on piirjooneks rannajoon (Eesti topograafia andmekogust), riigipiir (Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiri taastamise leping ja Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline ajutine kontrolljoon).