From 1 - 10 / 34
  • Teenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: 1) kaitsmata põhjaveega alad; 2) seisuveekogude lisavööndid; 3) seisuveekogude seadusjärgsed veekaitsevööndid; 4) vooluveekogude lisavööndid; 5) vooluveekogude seadusjärgsed veekaitsevööndid. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava aastateks 2023–2027 hõlmab nii otsetoetusi ja turumeetmeid (senised ühise põllumajanduspoliitika esimese samba tegevused) kui ka maaelu arengu investeeringutoetusi (senised ühise põllumajanduspoliitika teise samba tegevused). ÜPP strateegiakavaga antakse liikmesriikidele senisest suurema õiguse otsustada, milliseid tegevusi ja kuidas toetada, et Euroopa liidu ühist põllumajanduspoliitikat lihtsustada ja kaasajastada.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: funktsionaalne teeklass, radade arv, teed numbritega, teelõik, E-teed, teekate ja teekatte laius.

  • Teenus loodi esialgu planeeritavate veemajanduskavade meetmete tutvustamiseks. Alates veemajanduskavade kinnitamisest 7. oktoobril 2023, kuvavad kaardikihid kinnitatud seisu. Andmete allikaks on Kliimaministeerium või Keskkonnaagentuur (täpsustatud kaardikihi metainfos). Kaardikihid: Veemajanduskavade kõik meetmed Kobraste mõju leevendamisega seotud meetmed Maaparanduse vm füüsiliste muutustega seotud meetmed Täpsustatud asukohaga jääkreostuse meetmed Täpsustatud asukohaga tõkestusrajatiste meetmed Tõkestusrajatistega seotud meetmed Põllumajanduse järelevalvega seotud meetmed Põllumajandusliku hajukoormusega seotud meetmed Põllumajandusliku punktkoormusega seotud meetmed Taimekaitsevahendite mõjuga seotud meetmed Jääkreostuse, ohtlike ainetega seotud meetmed põhjaveekogumil Reovee käitlusega seotud meetmed põhjaveekogumil Veevõtuga seotud meetmed Jääkreostuse, ohtlike ainete või sisekoormusega seotud meetmed voolu- ja seisuveekogumil Muud meetmed voolu- ja seisuveekogumil Muud meetmed põhjaveekogumil Rannikuvee- ja seisuveekogumid seisundiga Reovee käitlusega seotud meetmed voolu- ja seisuveekogumil Osavalgalad Vesikonnad Põhjaveekogumid seisundiga: halb Põhjaveekogumid seisundiga: hea Põhjaveekogumid seisundiga: hea, aga ohustatud Kaardikihtidega saab tutvuda ka XGIS-2 kaardirakenduses: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: geoloogiline üksus - aluspõhi (1:200 000), geoloogiline üksus - aluspõhi (1:50 000), geoloogiline üksus - pinnakate (1:400 000), geoloogiline üksus - pinnakate (1:50 000), geoloogilised murrangud (1:200 000), geoloogilised murrangud (1:400 000), geoloogilised murrangud (1:50 000), geomorfoloogiline nähtus.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: väikesed püügiruudud.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: väikesed püügiruudud.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine Eesti sadamaregistrist pärit andmekiht: akvatoorium. Kiht sisaldab akvatooriumi piiri.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: geoloogiline üksus - aluspõhi (1:200 000), geoloogiline üksus - aluspõhi (1:50 000), geoloogiline üksus - pinnakate (1:400 000), geoloogiline üksus - pinnakate (1:50 000), geoloogilised murrangud (1:200 000), geoloogilised murrangud (1:400 000), geoloogilised murrangud (1:50 000), geomorfoloogiline nähtus.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: maavara ilming, maavara leiukoht ja mäeeraldised.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: funktsionaalne teeklass, radade arv, teed numbritega, teelõik, E-teed, teekate ja teekatte laius.