From 1 - 10 / 13
  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: liiklusala, liiklussõlmpunkt, liikluslõik. Teenus hõlmab teede ja rööbasteede, õhutranspordi- ja veetranspordivõrgu ning köisteede andmed. --> Andmed pärinevad või on tuletatud Eesti topograafia andmekogu, Teeregistri, Lennuameti ja Veeteede ameti andmetest.

  • Füüsikalised tingimused atmosfääris. Hõlmab mõõtmiste ja modelleerimise tulemusel või nende kahe meetodi kombineerimisel saadud ruumiandmeid. Ilmastikutingimused ja nende mõõtmine; õhurõhk, õhutemperatuur, sademed, suhteline õhuniiskus, tuule keskmine kiirus ja suund. Tegemist on kliimanormide ehk pikaajaliste keskmistega, mis arvutatakse konkreetsete vaatlusjaamade teatud pikkusega andmerea põhjal. Andmerea ajaline pikkus on kokkuleppeline, ülemaailmselt on standardiks kujunenud kolmekümne aasta pikkused andmeread, millest tuleneb ka antud andmestiku kohta käiv vaadeldav periood – 1981-2010.

  • Eesti põhjaveekogumite nimistu koondab andmeid kogumite asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta.

  • Andmed liikide jaotumise kohta Eestis.

  • Metsaseaduse järgi on vääriselupaik ala, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis olevas metsas korraldab vääriselupaiga kaitset maa omanik või tema volitatud esindaja, riigimetsas riigimetsa majandaja valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras. Eesti keskkonnaregistri vääriselupaikade andmestikust saab ülevaate vääriselupaikadest Eestis.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: aadressid. Aadresside andmed pärinevad riigi aadressiandmete infosüsteemist (ADS).

  • Keskkonnaregistri põhjaveemaardlatest on leitav maardla nimi, kood ja kohanimi ning maardlaga on seotud üks või mitu põhjaveevaru.

  • Saasteainete heite- ja ülekanderegister (Pollutant Release and Transfer Register ehk PRTR) on riiklik elektrooniline andmebaas, mille eesmärk on tagada ligipääs keskkonnainfole riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Registrisse koondatakse alljärgnevad keskkonnaandmed: saasteainete heited õhku, vette ja maismaale; saasteainete ülekanded reoveega; ohtlike ja tavajäätmete ülekanded (sh eksport).

  • See leht koondab laiemale avalikkusele teabe EELIS programmis hoitavate loodusandmete kohta. Sealt on võimalik teha otsinguid teatud objektide andmete kohta otse EELIS-e andmebaasist. Sinna ei kuvata siiski kogu infot, mida EELIS sisaldab, vaid ainult teatud osa sellest. Lisaks andmetele on sellelt lehel võimalik lugeda ja vaadata EELIS-e andmestikul põhinevaid statistilisi analüüse ning erinevaid objektitüüpe kirjeldavaid ja seletavaid artikleid.