From 1 - 10 / 12
  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: õhuruum, lennuvälja ala, lennuraja ala, ruleerimisala, perroon, lennumarsruudilõik. --> Õhutranspordivõrgu andmed pärinevad Lennuametist.

  • Andmed liikide jaotumise kohta Eestis.

  • See leht koondab laiemale avalikkusele teabe EELIS programmis hoitavate loodusandmete kohta. Sealt on võimalik teha otsinguid teatud objektide andmete kohta otse EELIS-e andmebaasist. Sinna ei kuvata siiski kogu infot, mida EELIS sisaldab, vaid ainult teatud osa sellest. Lisaks andmetele on sellelt lehel võimalik lugeda ja vaadata EELIS-e andmestikul põhinevaid statistilisi analüüse ning erinevaid objektitüüpe kirjeldavaid ja seletavaid artikleid.

  • Metsaseaduse järgi on vääriselupaik ala, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis olevas metsas korraldab vääriselupaiga kaitset maa omanik või tema volitatud esindaja, riigimetsas riigimetsa majandaja valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras. Eesti keskkonnaregistri vääriselupaikade andmestikust saab ülevaate vääriselupaikadest Eestis.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: liiklusala, liiklussõlmpunkt, liikluslõik. Teenus hõlmab teede ja rööbasteede, õhutranspordi- ja veetranspordivõrgu ning köisteede andmed. --> Andmed pärinevad või on tuletatud Eesti topograafia andmekogu, Teeregistri, Lennuameti ja Veeteede ameti andmetest.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: aadressid. Aadresside andmed pärinevad riigi aadressiandmete infosüsteemist (ADS).

  • Saasteainete heite- ja ülekanderegister (Pollutant Release and Transfer Register ehk PRTR) on riiklik elektrooniline andmebaas, mille eesmärk on tagada ligipääs keskkonnainfole riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Registrisse koondatakse alljärgnevad keskkonnaandmed: saasteainete heited õhku, vette ja maismaale; saasteainete ülekanded reoveega; ohtlike ja tavajäätmete ülekanded (sh eksport).

  • Eesti põhjaveekogumite nimistu koondab andmeid kogumite asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta.

  • Keskkonnaregistri põhjaveemaardlatest on leitav maardla nimi, kood ja kohanimi ning maardlaga on seotud üks või mitu põhjaveevaru.