From 1 - 10 / 31
  • Teenus sisaldab andmeid, mis on loodud kaugseire andmetest masinõppe meetoditega. Kaardikihid: • Surnud puud ülevaatekiht - sisaldab polügone, mis indikeerivad algandmete tootmisaastat, millel surnud puude kaardikiht baseerub; • Surnud puud - automaatselt tuvastatud surnud puude punktid. Sisaldab välja "Aasta" - analüüsitud andmete hõive aasta. Analüüsitud andmete aastad on 2020-2023.

  • Masinõppe meetoditega kaugseire andmetest automaatselt tuvastatud esimese rinde surnud puude asukohad Eestis, eelkõige kuused ja männid. Tegemist on katsetusliku andmestikuga ning surnud puude alahinnanguga. Andmed sisaldavad välja "Aasta" - analüüsitud andmete hõive aasta. Analüüsitud andmete aastad on 2020-2023.

  • Teenuse vahendusel on võimalik vaadata Eesti maakatastri riigivara (KATRI) ruumiandmeid. Teenus sisaldab kihte: Riigivarad (3 kihti): * Omand - kiht sisaldab infot riigimaade omanike ja asutuste kohta, kellele on riigimaad/-varasid kasutusse antud. * Kasutusõigus - kiht sisaldab infot riigimaade kasutusõiguse kohta. * Reformimata maa - kiht sisaldab infot reformimata riigimaade kohta. Pärandniitude rendihuvi (3 kihti): * Lepinguga pärandniidud riigimaal - kiht sisaldab poolloodusliku koosluse hooldamise rendilepingute alasid riigimaal. * Lepinguta pärandniidud - kiht sisaldab lepinguta pärandniitude koosluseid (riigi- ja eramaal), kuhu on võimalik esitada rendihuvi taotlusi. * Rendile pakkumisel pärandniidud eramaal - kiht sisaldab infot pärandniitude kohta eramaal, mille maaomanik on avaldanud valmisolekut enda maad poolloodusliku koosluse hooldamiseks rendile anda. Kasutusse võetud alad (3 kihti): * Kasutusse võetud alad - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. Kasutusse antud alad (18 kihti): * Maa rentimine - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Kasutusvaldus - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Rentimine kaevandamiseks - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Lihtsustatud kokkulepe - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Riigisisene kokkulepe - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Hoonestusõigus - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. Hooldatav ala (21 kihti): * Lammutus - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Jäätmed - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Maaparandus - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Raietööd - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Üldhooldus - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Valduse väljanõudmine - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Muud tööd - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud.

  • Teenuse kaudu on võimalik alla laadida ajaloolisi haldusüksusi alates 1917. aastast kuni tänapäevani. Esindatud aastad ja andmed: • 1917 (mõisad, mõisamaad, kihelkonnad, maakonnad, kubermangud), • 1922, 1938 (maakonnad, vallad), • 1959, 1979, 1989 (rajoonid, külanõukogud), • 1997, 1999–2024 (maakonnad, omavalitsused, asustusüksused). Asustusüksused on puudu 1997., 2000., 2001. ja 2002. aastakäigul. Alates 2014. aasta andmetest on andmete seisu kuupäev 1. jaanuar. • 2018., 2020. a kohta ja alates 2022. aastast on saadaval ka haldusüksuste ruumikujud välispiirini (st merepiirini).

  • Teenus sisaldab kõrgusandmeid maismaal ja sügavusandmeid territoriaalmeres: 1) 1 m samakõrgusjoon kaldajoone kõrgusväärtusest (looduskaitseseaduses §35 lg 3 prim nimetatud „Üldine korduvalt üleujutatud ala piir“); 2) samakõrgusjooned 2,5 m intervalliga; 3) samasügavusjooned 5 m intervalliga, 2 m samasügavusjoon; 4) iseloomulikud kõrgus- ja sügavuspunktid. NB! 1 m samakõrgusjoon kaldajoone kõrgusväärtusest ei ole klassikaline samakõrgusjoon kõrgussüsteemi (EH2000) nullist. 1 m samakõrgusjoon kaldajoone kõrgusväärtusest tähistab 1 m kõrgust Eesti topograafia andmekokku kantud mere kaldajoonest (looduskaitseseaduse kontekstis on tegu üldise korduvalt üleujutatud ala piiriga). Keskmist veetaseme piiri kujutav kaldajoon on toodetud stereokaardistuse käigus tuginedes aerolaserskaneerimise andmetele ja aeropiltidele. Samakõrgusjoonte ja kõrguspunktide andmed on toodetud Eesti topograafia andmekogu aerolaserskaneerimise (LiDAR) kõrgusandmetest. Samasügavusjoonte ja sügavuspunktide andmed genereeris maa-amet transpordiameti (endine veeteede amet) Hüdrograafia Infosüsteemi (HIS) sügavuspunktide andmekogumist (2023. aasta alguse andmetest).

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: mälestised

  • Teenuse kaudu on võimalik alla laadida Eesti maakatastri riigivara (KATRI) ruumiandmeid. Vaikimisi tagastab üks päring 5000 objekti. Teenus sisaldab kihte: Riigivarad (3 kihti): * Omand - kiht sisaldab infot riigimaade omanike ja asutuste kohta, kellele on riigimaad/-varasid kasutusse antud. * Kasutusõigus - kiht sisaldab infot riigimaade kasutusõiguse kohta. * Reformimata maa - kiht sisaldab infot reformimata riigimaade kohta. Pärandniitude rendihuvi (3 kihti): * Lepinguga pärandniidud riigimaal - kiht sisaldab poolloodusliku koosluse hooldamise rendilepingute alasid riigimaal. * Lepinguta pärandniidud - kiht sisaldab lepinguta pärandniitude koosluseid (riigi- ja eramaal), kuhu on võimalik esitada rendihuvi taotlusi. * Rendile pakkumisel pärandniidud eramaal - kiht sisaldab infot pärandniitude kohta eramaal, mille maaomanik on avaldanud valmisolekut enda maad poolloodusliku koosluse hooldamiseks rendile anda. Kasutusse võetud alad (3 kihti): * Kasutusse võetud alad - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. Kasutusse antud alad (18 kihti): * Maa rentimine - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Kasutusvaldus - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Rentimine kaevandamiseks - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Lihtsustatud kokkulepe - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Riigisisene kokkulepe - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Hoonestusõigus - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. Hooldatav ala (21 kihti): * Lammutus - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Jäätmed - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Maaparandus - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Raietööd - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Üldhooldus - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Valduse väljanõudmine - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud. * Muud tööd - töös, kehtiv leping, lõppenud lepingud.

  • Teenus sisaldab ajaloolisi haldusüksusi alates 1917. aastast kuni käesoleva ajani. Esindatud aastad ja andmed: • 1917 (mõisad, mõisamaad, kihelkonnad, maakonnad, kubermangud), • 1922, 1938 (maakonnad, vallad), • 1959, 1979, 1989 (rajoonid, külanõukogud), • 1997, 1999–2024 (maakonnad, omavalitsused, asustusüksused). Asustusüksused on puudu 1997., 2000., 2001. ja 2002. aastakäigul. Alates 2014. aasta andmetest on andmete seisu kuupäev 1. jaanuar. • 2018., 2020. a kohta ja alates 2022. aastast on saadaval ka haldusüksuste ruumikujud välispiirini (st merepiirini).

  • Maa-ameti ajakohaste ortofotode mosaiikelemendid ja ortokujutiste katvused.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: mälestised.