From 1 - 10 / 18
  • The Land Board's basemap in grey tones. For the sake of readability of the map, the blue tone of the water network is preserved.

  • Maa-ameti poolt kokku koondatud avalikud planeeringuandmed. Andmed on edastatud Maa-ametile kohalike omavalitsuste poolt või saadud üleriigilise planeeringute andmekogu (PLANK) ruumiandmeteenuse vahendusel. Detail- ja üldplaneeringu digitaalsed kihid on esitatud teenuses muutmata kujul. Lisaks sisaldub teenuses maade korralise hindamise jaoks digiteeritud kihte (krundid, hoonestusalad), mille õigsust on kontrollinud KOV. Detailplaneeringu kihtidena on esitatud: avalikult kasutatav ala, haljastus, hoonestusala, avalik juurdepääs, keskkonnatingimusega ala, krunt, kuja, maaparandusala, rajatis, servituudi vajadus, avalikes huvides omandamise vajadus, tehnovõrk ja -rajatis, tingimusega ala, tee ja tänava asukoht. Detailplaneeringu alade puhul on teenuses kaks kihti. Esimene on Maa-ameti enda koostatud kiht – detailplaneeringute valveplaan, mille puhul on eesmärgiks saavutada ilma kattuvusteta ehk topoloogiliselt korrektne kiht (detail_plan_valveplaan). See on informatiivne kiht – Maa-ameti enda toode ja ei oma juriidilist tähendust ega ole vastavuses PLANK andmekogus hoiustatud KOV poolt kehtestatud detailplaneeringute piiridega. Teine detailplaneeringu jooniste kihtide komplektis olev planeeringuala piir (detail_plan_ala) on loodud planeeringu koostaja poolt, on juriidiliselt siduv, kuid see ei pruugi arvestada naabruses asuvaid teisi planeeringualasid ja võib seetõttu sisaldada alasid, millele planeeringu lahendust ei kehtestatud. Need andmed (detail_plan_ala) on edastatud maakatastripidajale kohalike omavalitsuste poolt või saadud üleriigilise planeeringute andmekogu (PLANK) ruumiandmeteenuse vahendusel. Üldplaneeringu kihtidena on esitatud: arhitektuurivõistluse korraldamise kohustusega ala, detailplaneeringu koostamise kohustusega ala, avalik juurdepääs, kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise asukoht, keskkonnatingimusega ala, kohaliku tähtsusega kultuuripärand, kohaliku tähtsusega looduskaitse, maakasutuse juhtotstarve, maaparandusala, muud planeeringumääruse välised alad ja objektid, olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht, puhke- ja virgestusala, supelrand, rohevõrgustiku ala, avalikes huvides omandamise vajadus, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi muudatus, jäätmekäitluskoha asukoht, tehnovõrgu ja -rajatise asukoht, tingimusega ala, transpordivõrgustiku asukoht, väärtuslik maastik, miljööväärtuslik ala, väärtuslik põllumajandusmaa, rohealad kogu üldplaneeringu ulatuses, väärtuslik vaatekoht ja -koridor, sanitaarkaitsealaga veehaare, üleujutusega ala.

  • Kitsendusi põhjustavate objektide WMS. Kihid, mida teenuses näidatakse: asjaõigus, elekter, gaas, geodeesia, kaugküte, kemikaal, looduskaitse, maaparandus, muinsuskaitse, planeering, reostusoht, ressurss, riigikaitse, side, transport, veekogu, veevarustus. Nähtused ilmuvad nähtavale suures mõõtkavas ehk neile lähedale suurendades.

  • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ehitised ruumiandmekogumi moodustavad ETAK reaalsusmudeli "Ehitised" grupi reaalse maailma nähtused, mis on klassifitseeritud nähtusklassideks: hooned, kõrgrajatised, muud rajatised, maa-alused hooned, piirded. ---> Nähtusklassi hooned atribuudid on: hoone tüüp, ehitise aadress. Nähtusklassi kõrgrajatised atribuudid on: kõrgrajatise tüüp, kõrgrajatise kõrgus, navigatsioonimärk, kõrgrajatise seos hoonega, hoone ETAK_ID. Nähtusklassi muud rajatised atribuudid on: muu rajatise tüüp, navigatsioonimärk. Nähtusklassi maa-alused hooned atribuut on: maa-aluse hoone tüüp. Nähtusklassi piirded atribuudid on: piirde tüüp, puittaimed piirdel. ---> Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". ---> Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed.

  • Ruumiandmekogum kuulub Eesti maakatastri koosseisu kui maaregister ning hõlmab katastriüksused ning nende kohta registreeritavad andmed. Katastriüksuse kohta kogutakse muuhulgas järgmisi andmeid: katastritunnus, asukoht ja nimi, omavalitsusüksuse nimetus, katastris registreerimise kuupäev, kinnistu number, sihtotstarve, üldpindala, pindalad kõlvikute ja sihtotstarvete lõikes, maksustamishind. Andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Maakatastriseadus". NB! Katastriüksuse omaniku info EI KUULU maaregistri koosseisu. Omanikuinfot katastriüksuse kohta hoitakse kinnistusraamatus.

  • Maavarade register on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on geoloogilise uuringuga, maavara kaevandamise mahu aruannetega ning Keskkonnaameti nõusolekul markšeiderimõõdistusega saadud geoloogilise teabe kogumine ja kättesaadavuse tagamine. Andmekogu sisaldab Eesti maismaal, piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis paiknevate maardlate (koosnevad maavara plokkidest), mäeeraldiste (alad, kus kaevandatakse maavara) ja uuringualade infot. Olulisemad atribuudid on objektide mõõdud, varu liik ja kogus. Maavarade kasutamist reguleerivad maapõueseadus ja erinevad määrused.

  • WMS sisaldab analoogselt Aadressiandmete süsteemi avalikule kaardirakendusele järgmisi andmekihte: Haldusüksuse administratiivkeskus, Aadressid, Katastriüksuse aadressipunkt, Liikluspinna aadressipunkt, Kehtiv liikluspind, Väikekoha aadressipunkt, Kehtiv väikekoht, Hoone (ADS), Hoone aadress, Hoone kuju, Kohanimeregistri nimeobjekti tunnuspunkt, Endise kohanime tunnuspunkt, Mitteametlikud aadressiobjektid (KNABi kohanimed, Võrumaa kohanimed, asumid, linnaosad). Aadressiandmed pärinevad Aadressiandmete süsteemi infosüsteemist ja sisaldab Eesti ametlikke aadressiandmeis. Aadresside muutmine või parandamine on Eestis kohalike omavalitsuste pädevuses.

  • Ruumiandmekogum "Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia" hõlmab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) reaalsusmudeli gruppi 'Veekogud ja hüdrograafilised rajatised' koondatud reaalse maailma nähtused, mis on klassifitseeritud nähtusklassideks: meri, seisuveekogud, vooluveekogud, kaldajoon, hüdrograafilised rajatised, truubid; samuti reaalsusmudeli gruppi 'Pinnamood' koondatud pinnavormid, mille atribuudi pinnavormi tüüp väärtused on kärestik ja juga. Nähtusklassi seisuveekogud atribuudid on: seisuveekogu nimetus, seisuveekogu mitteametlik nimi, seisuveekogu tüüp. Nähtusklassi vooluveekogud atribuudid on: vooluveekogu nimetus, vooluveekogu mitteametlik nimi, vooluveekogu tüüp, vooluveekogu laius, vooluveekogu telje tüüp, vooluveekogu telje staatus, vooluveekogu voolusuund. Nähtusklassi kaldajoon atribuudid: kalda tüüp, piiritleva veekogu tüüp, kallas halduspiiriks. Nähtusklassi hüdrograafilised rajatised atribuudid on: hüdrogrfaafilise rajatise tüüp. Nähtusklassi truubid atribuudid on: truubi tüüp. Nähtusklassil meri atribuudid puuduvad. Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed.

  • ESTHub on riiklik satelliidiandmete keskus, mille kaudu on kasutajatel võimalik ligi pääseda Euroopa Liidu Copernicus programmi andmetele. ESTHub kogub Eesti huviala kohta Sentinel ja Landsat 8 andmeid ning pakub nende andmete kiiret alla laadimist. Andmete kasutaja saab valida erinevate värvispektrite vahel: RGB - harilik värvifoto NRG - valevärvipilt "Lähi-infrapuna Punane Roheline" NDVI - taimkatte indeks "Normalized Difference Vegetation Index" NGR - valevärvipilt "Lähi-infrapuna Roheline Punane" NDPI - veekogude indeks "Normalized Difference Pond Index" PNB - valevärvipilt "NDPI Lähi-infrapuna Sinine" NGP - valevärvipilt "Lähi-infrapuna Roheline NDPI" NDR - valevärvipilt "Lähi-infrapuna NDVI Punane" PDB - valevärvipilt "NDPI NDVI Sinine"

  • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) vektorgraafikas ruumiandmete allalaadimise teenus. Andmed on teemade kaupa (kõlvikud, teed, veekogud, ehitised, pinnavormid) ja graafilise elemendi tüübi järgi (joon-, punkt-, pindobjektid) jaotatud 39-le (kaardi)kihile. Andmed uuenevad andmekogus igapäevaselt ning eelmise päeva muudatused on teenuse kaudu kättesaadavad järgmisel päeval. Vaikimisi tagastab üks päring 5000 objekti.