From 1 - 10 / 14
  • Andmestik sisaldab kolme Balti riiki hõlmavat ühtse andmebaasistruktuuri ja standardiseeritud atribuutidega hierarhilist haldus- ja asustusüksuste võrgustikku. Hierarhias kõrgeimal kohal asuvad riigid ning madalaimal tasemel asustusüksused või nende osad (kui eristuvad linnaosad). Vahepealsed tasemed sõltuvad riiklikust haldusjaotusest ning kohalikust kombest territooriume nimetada. Andmebaas on seostatav Regio aadressandmebaasiga, mis võimaldab neid ühtse tervikuna kasutada ja annab territooriumitele lisaväärtust (näiteks rahvaaarvud). The database contains a hierarchical network of administrative and settlement units of Baltic states in a standardized form. Countries are at the highest position in the hierarchy and population units or their parts (if districts are distinguished) at the lowest level. The intermediate levels depend on the national administrative division and the local custom of naming territories. The database can be linked to the Regio address database, which allows them to be used as a single entity and gives territories additional value (for example, population figures).

  • Regio TMS (Tile Map Service) rasterkaardi tükkidel on fikseeritud suumiastmed, stiilid, andmekihid, mida kasutaja muuta ei saa. Algandmeteks kasutatakse mõnda teist kaarditeenust, näiteks WMSi. Rasterkaardi kaarditükid on Regio poolt eelgenereeritud. Võimalik on valida mitme erineva koordinaatsüsteemi vahel. Hõlmab kõiki Balti riike. Regio TMS (Tile Map Service) basemap has fixed zoom levels, map styles, data layers that end-user cannot change. Raster map tiles are pre-generated by Regio. It is possible to choose between different projections. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.

  • Regio andmebaas sisaldab maakatte andmeid kõigi kolme Balti riigi kohta. Eesti, Läti ja Leedu andmed on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse. Maakatte andmebaasi kihid sisaldavad ka kuvaklassi atribuuti, mis võimaldab erinevas mõõtkavas olevate kaartide ja veebikaartide loomist üle kogu Baltikumi. Maakatte andmebaasis on järgmised andmed: hoonestusalad, metsad, haljasalad, kalmistud, märgalad, pinnavormid, staadionid, platsid, lennuväljad, aiandid, puukoolid, vetevõrk, saared. Metsade, parkide, staadionite, kalmistute, saarte ja vetevõrgu objektidel on nime olemasolul märgitud lisainfoks ka objekti nimi. Regio database contains land cover data for all three Baltic states. The data structures of Estonia, Latvia and Lithuania are presented in the same format, which ensures convenient use of the data. Datasets in the land cover database include a display class attribute that allows the creation of maps and online maps of the whole Baltic region at different scales. Land cover database contains following features: built-up-areas, forests, green areas, cemeteries, wetlands, landforms, stadiums, squares, airport areas, gardens, waterbodies, islands. For forests, parks, stadiums, cemeteries, built-up-areas, islands and waterbodies, if the name is available, it is indicated.

  • Regio navigatsiooniandmebaasi andmetel põhinev teekonnaarvutus võimaldab teekonda leida nii kliendi tarkvaras kui veebirakenduses. Teekonnaarvutuse algoritm võtab arvesse teekatete infot, suunalisust, radade infot, pöördepiiranguid, maksimaalset lubatud sõidukiirust, kõrguspiiranguid jpm. Regio pakub kolme erinevat teekonnaarvutamise lahendust: 1) traditsiooniline teekonna arvutamine võimaldab leida kahe ja enama punkti vahelise teekonna koos juhistega eesti või inglise keeles; 2) teekonna optimeerimise teenus võimaldab leida kiireima või lühima teekonna mitmete asukohapunktide vahel; 3) kaugusmaatriksi teenus võimaldab leida erinevate lähte- ning sihtpunktide vahelisi kaugusi, mis on mõõdetud mööda teed. Routing engine, based on Regio's navigation data, gives opportunity to find routes in software or web applications. Routing algorithm considers road directions, tracks, turns, maximum permitted driving speed, height limitations etc. Regio offers three different solutions: 1) Simple routing requests offers to calculate routes with instructions in Estonian or English between two or more locations; 2) Route optimization enables to find fastest or shortest route between many different locations (also known as Traveling Salesman Problem); 3) Distance Matrix enables to find distances along the road between different starting and end points.

  • Sadamaregister annab koondülevaate kõigist Eestis registreeritud sadamatest, sisaldades nii mereäärseid kui ka siseveekogudel paiknevaid sadamaid. Register sisaldab sadamate kohta järgmiseid andmeid: sadama asukoht (aadress), sadamapidaja kontaktid, sadama geograafilised koordinaadid, sadama maa-ala ja akvatoorium, sadama rajatised ja tehnilised vahendid, navigatsioonihooaja kestus, laevatee või kanali olemasolu sadamas ja selle mõõtmed, maksimaalsete mõõtmetega laev mille sadam on võimeline vastu võtma, sadama kindlustatud jäämurdjate ja vedurlaevadega, ankrukoha olemasolu, sadama funktsioonid, hüdrotehniliste rajatiste iseloomustus, riikliku järelvalve funktsioonid sadamas. Registri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, volitatud töötleja on Transpordiamet.

  • Regio MVT (MapBox Vector Tile) vektorkaart kuvatakse ekraanil kasutaja poolt ette antud parameetrite alusel (nähtav kaardiala ehk bounding box, soovitud kihid jm), seejuures päritakse kaardiandmed serverist uuesti vastavalt kaardiala nihutamisele või sisse-välja suumimisele. Vektorkaarti saab täiendada animatsioonide jm visualiseeringutega. Vektorkaarti on võimalik keerata-pöörata (nt sõidusuunas vaadata) ja ka kolmemõõtmeliselt (3D) kuvada. Lisaks saab muuta kaardi kujundust (värvid, esitusviis). Vektorkaardi kuvamiskiirus sõltub kasutaja graafikakaardi jõudlusest. Hõlmab kõiki Balti riike. Regio MVT (MapBox Vector Tile) map is displayed according to the parameters specified by the user (bounding box, desired data layers etc.). Map data is requested from server every time when user is moving bounding box or zooming in/out. It is possible to add animations and other visualizations to the map. It is also possible to rotate the map in driving direction and visualize in 3D. In addition, map design can be changed (colors, style). Display speed of vector map depends on the performance of the user's graphics card. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.

  • Regio Baltimaade teede ja navigatsiooniinfo andmebaasis sisalduvate andmetega on võimalik lahendada logistilisi ülesandeid, lisaks sisaldab andmebaas põhjalikku navigatsiooniinfot. Teede andmebaas hõlmab endas teede ja tänavate võrgustikku (telgjooni) koos atribuutidega: tähtsusklass, teekate, laius, asulanimi, tänavanimi, maanteenumber, E-maantee number, sõidukiirus, tee eritüüp (ramp, peale- või mahasõit, ringtee, tagasipööre, eraldatud sõidusuund, ülekäigurada, lennurada, parkla tee), suunalisus, sõiduki piirangu mask, tee struktuur (sild, tunnel, trepp, praamiliin), teede tasandilisus, sõiduradade arv, ristmikupunkt. Lisaks teedevõrgustikule on andmebaasis ka raudteed ja praamiliinid. Regio navigatsiooniinfo andmebaas sisaldab sõiduradade ja nende ühenduvuse, keskmise sõidukiiruse, pöördepiirangute, hargnevuste, ajaliste piirangute, sõiduki tüübist sõltuvate piirangute, massipiirangute, kõrguspiirangute, hoiatusmärkide, suunaviitade jne infot. Regio pakub navigatsiooni- ja logistikaülesannete lahendamiseks mitmesuguseid andmekomplekte Eestis, Lätis ja Leedus. Regio owns and maintains Baltic road network and navigation database which is unique and the most up-to-date. Data is validated for use in navigation systems, routing and route optimization services. Regio provides various database extracts to solve navigation and logistics tasks in Estonia, Latvia and Lithuania. Road network database contains road centrelines with attributes: road class, pavement, width, administrative unit name, street name, national road number, international E-road number, speed, road type (slip road, ramp, turn channel, roundabout, back turn, dual carriageway, crosswalk, airplane runway, car park road), direction of traffic, vehicle type applicability, road structure (bridge, tunnel, stairs, ferry), physical level of the road segment, number of traffic lanes, road node. In addition to road network, the database also includes railways and ferry lines. The navigation dataset contains information of lanes and lane connectivity, feasible average driving speed, turn restrictions, bifurcations, time restrictions, restrictions depending on vehicle type, weight restrictions, height restrictions, warning signs, road signs, etc. In addition to navigation datasets, Regio offers distance matrices, datasets of address ranges, table of street intersections or any other extracts from the road and navigation database as required.

  • Regio andmebaas sisaldab hoonete ruumikujusid koos hoonete kohta käiva lisainfoga. Nii Eesti, Läti kui Leedu riigi aladel on hooneid kaardistatud terve riigi ulatuses. Hoonete ruumikujud on seotud aadressidega. Lisaks on Eesti hoonete ruumikujudel lisainfona küljes kasutusotstarve, kusjuures ühel hoonel võib olla määratud mitu kasutusotstarvet. The buildings database contains footprints of buildings. The data covers the entire territory of all three Baltic States. Footprints of buildings are related to addresses. In addition, the building footprints in Estonia have a purpose of use attached to them as additional information, whereas one building can have several purposes of use.

  • Regio WMS (Webmap service) teenuse puhul on võimalik valida kuvatavaid andmekihte (näiteks teed, hooned või maakasutus). Kaardipilt kuvatakse kasutaja etteantud parameetrite järgi (nähtav kaardiala ehk bounding box, soovitud kihid jm). WMSi kaarditükid genereeritakse vektorandmetest, näiteks .shp failist, PostGIS andmebaasist vms. Võimalik on valida mitme erineva koordinaatsüsteemi vahel. Hõlmab kõiki Balti riike. With Regio WMS (Webmap service) basemap it is possible to show only preferred data layers (for example roads, buildings or land cover). The map is generated according to the parameters specified by the user (bounding box, desired data layers etc.). WMS map tiles are generated from vector data, such as .shp file or PostGIS database. It is possible to choose between different projections. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.

  • Regio aadressandmete API (application programming interface) teenus on lihtne ja usaldusväärne võimalus kasutada Eesti, Läti ja Leedu aadressandmeid kodulehel, e-poes või ettevõtte töörakenduses. Kõigi kolme Balti riigi aadressid on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse. Regio aadressandmebaas sisaldab muuhulgas sihtnumbreid, korterinumbreid ja talunimesid. Aadresse on võimalik tagastada erinevates projektsioonides. Teenus võimaldab tagastada ka endisi ja kehtetuid aadresse. API teenus võimaldab leida tektsiotsinguga täismahus aadressi teksti kujul (geokodeerimine), leida asukohakoordinaatidele vastava täismahus aadressi teksti kujul (pöördgeokodeerimine) ning võimaldab hierarhilisest aadress-süsteemist välja sõeluda korrektse tekstilise aadressi (kohanimeloend). Ühtlasi saab API teenust kasutades kontrollida sisestatava aadressi korrektsust. Regio’s address database API (application programming interface) service is a simple and convenient solution to use Estonian, Latvian and Lithuanian address data on web pages, e-shops or business application. The data structures of all three Baltic countries are presented in the same format, which ensures convenient use of the data. Regio's address database includes also postal codes, apartment numbers and farmsteads. Address coordinates can be retrieved in various projections. Address search enables return also invalid and expired addresses. Address API service allows to search for addresses from complete Estonian, Latvian and Lithuanian address database (geocoding), find addresses for given coordinates (reverse geocoding) and also filter out correct address in text format from hierarchical address system (gazetteer).