From 1 - 10 / 16
  • Regio MVT (MapBox Vector Tile) vektorkaart kuvatakse ekraanil kasutaja poolt ette antud parameetrite alusel (nähtav kaardiala ehk bounding box, soovitud kihid jm), seejuures päritakse kaardiandmed serverist uuesti vastavalt kaardiala nihutamisele või sisse-välja suumimisele. Vektorkaarti saab täiendada animatsioonide jm visualiseeringutega. Vektorkaarti on võimalik keerata-pöörata (nt sõidusuunas vaadata) ja ka kolmemõõtmeliselt (3D) kuvada. Lisaks saab muuta kaardi kujundust (värvid, esitusviis). Vektorkaardi kuvamiskiirus sõltub kasutaja graafikakaardi jõudlusest. Hõlmab kõiki Balti riike. Regio MVT (MapBox Vector Tile) map is displayed according to the parameters specified by the user (bounding box, desired data layers etc.). Map data is requested from server every time when user is moving bounding box or zooming in/out. It is possible to add animations and other visualizations to the map. It is also possible to rotate the map in driving direction and visualize in 3D. In addition, map design can be changed (colors, style). Display speed of vector map depends on the performance of the user's graphics card. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.

  • Regio aadressandmete API (application programming interface) teenus on lihtne ja usaldusväärne võimalus kasutada Eesti, Läti ja Leedu aadressandmeid kodulehel, e-poes või ettevõtte töörakenduses. Kõigi kolme Balti riigi aadressid on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse. Regio aadressandmebaas sisaldab muuhulgas sihtnumbreid, korterinumbreid ja talunimesid. Aadresse on võimalik tagastada erinevates projektsioonides. Teenus võimaldab tagastada ka endisi ja kehtetuid aadresse. API teenus võimaldab leida tektsiotsinguga täismahus aadressi teksti kujul (geokodeerimine), leida asukohakoordinaatidele vastava täismahus aadressi teksti kujul (pöördgeokodeerimine) ning võimaldab hierarhilisest aadress-süsteemist välja sõeluda korrektse tekstilise aadressi (kohanimeloend). Ühtlasi saab API teenust kasutades kontrollida sisestatava aadressi korrektsust. Regio’s address database API (application programming interface) service is a simple and convenient solution to use Estonian, Latvian and Lithuanian address data on web pages, e-shops or business application. The data structures of all three Baltic countries are presented in the same format, which ensures convenient use of the data. Regio's address database includes also postal codes, apartment numbers and farmsteads. Address coordinates can be retrieved in various projections. Address search enables return also invalid and expired addresses. Address API service allows to search for addresses from complete Estonian, Latvian and Lithuanian address database (geocoding), find addresses for given coordinates (reverse geocoding) and also filter out correct address in text format from hierarchical address system (gazetteer).

  • Navigatsioonimärkide andmekogu sisaldab Eesti mereala ja laevatatavate siseveekogude navigatsioonimärke (poid, toodrid, tuletornid, tulepaagid) ja nende põhilisi tunnuseid (kuju, värv, tulede iseloom, kõrgused, asukoht, perioodilisus). 95% transpordiameti hallatavatest tulega navigatsioonimärkidest on seires reaalajas.

  • Regio andmebaas sisaldab maakatte andmeid kõigi kolme Balti riigi kohta. Eesti, Läti ja Leedu andmed on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse. Maakatte andmebaasi kihid sisaldavad ka kuvaklassi atribuuti, mis võimaldab erinevas mõõtkavas olevate kaartide ja veebikaartide loomist üle kogu Baltikumi. Maakatte andmebaasis on järgmised andmed: hoonestusalad, metsad, haljasalad, kalmistud, märgalad, pinnavormid, staadionid, platsid, lennuväljad, aiandid, puukoolid, vetevõrk, saared. Metsade, parkide, staadionite, kalmistute, saarte ja vetevõrgu objektidel on nime olemasolul märgitud lisainfoks ka objekti nimi. Regio database contains land cover data for all three Baltic states. The data structures of Estonia, Latvia and Lithuania are presented in the same format, which ensures convenient use of the data. Datasets in the land cover database include a display class attribute that allows the creation of maps and online maps of the whole Baltic region at different scales. Land cover database contains following features: built-up-areas, forests, green areas, cemeteries, wetlands, landforms, stadiums, squares, airport areas, gardens, waterbodies, islands. For forests, parks, stadiums, cemeteries, built-up-areas, islands and waterbodies, if the name is available, it is indicated.

  • Regio andmebaas sisaldab hoonete ruumikujusid koos hoonete kohta käiva lisainfoga. Nii Eesti, Läti kui Leedu riigi aladel on hooneid kaardistatud terve riigi ulatuses. Hoonete ruumikujud on seotud aadressidega. Lisaks on Eesti hoonete ruumikujudel lisainfona küljes kasutusotstarve, kusjuures ühel hoonel võib olla määratud mitu kasutusotstarvet. The buildings database contains footprints of buildings. The data covers the entire territory of all three Baltic States. Footprints of buildings are related to addresses. In addition, the building footprints in Estonia have a purpose of use attached to them as additional information, whereas one building can have several purposes of use.

  • Regio WMS (Webmap service) teenuse puhul on võimalik valida kuvatavaid andmekihte (näiteks teed, hooned või maakasutus). Kaardipilt kuvatakse kasutaja etteantud parameetrite järgi (nähtav kaardiala ehk bounding box, soovitud kihid jm). WMSi kaarditükid genereeritakse vektorandmetest, näiteks .shp failist, PostGIS andmebaasist vms. Võimalik on valida mitme erineva koordinaatsüsteemi vahel. Hõlmab kõiki Balti riike. With Regio WMS (Webmap service) basemap it is possible to show only preferred data layers (for example roads, buildings or land cover). The map is generated according to the parameters specified by the user (bounding box, desired data layers etc.). WMS map tiles are generated from vector data, such as .shp file or PostGIS database. It is possible to choose between different projections. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.

  • Regio TMS (Tile Map Service) rasterkaardi tükkidel on fikseeritud suumiastmed, stiilid, andmekihid, mida kasutaja muuta ei saa. Algandmeteks kasutatakse mõnda teist kaarditeenust, näiteks WMSi. Rasterkaardi kaarditükid on Regio poolt eelgenereeritud. Võimalik on valida mitme erineva koordinaatsüsteemi vahel. Hõlmab kõiki Balti riike. Regio TMS (Tile Map Service) basemap has fixed zoom levels, map styles, data layers that end-user cannot change. Raster map tiles are pre-generated by Regio. It is possible to choose between different projections. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.

  • Info huviväärsuste ja turismiobjektide (POI – Points of Interest) kohta kõikides Balti riikides. Kogutud on väga erinevates kategooriates objekte. Huviväärsused on andmebaasis punktidena ning osaliselt ka aladena (AOI – Areas of Interest). Huviväärsustel on järgmised atribuudid: kategooria, nimi, liigisõna, kaubamärgi info, aadress, lahtioleku aeg, telefoninumber, kodulehe veebiaadress, e-posti aadress, objekti kartograafilise kuvamise klass. Igale huviväärsusele on võimalik määrata tema juurde kuuluvad juurdepääsupunktid ehk kohad teedevõrgustikul, mis on parimad huviväärsuseni jõudmiseks. Regio provides a database of POIs (Points of Interest) across the Baltic States. The POI data of Estonia, Latvia and Lithuania can be provided in a large variety of categories and types. Points of interest are in the database as point features and as area features (AOI - Areas of Interest). The POI data has following attributes: category, name, type, brand, address, visiting hours, phone, www, email, display class. When required, POI dataset can be supplemented with unique access point information.

  • Regiol on Eesti, Läti ja Leedu kohta pidevalt uuenev ja täpne aadresside andmebaas. Kõigi kolme Balti riigi aadressid on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse. Aadressid on esitatud aadresspunktidena. Aadresspunktid on seostatavad Regio territoriaalüksuste andmebaasiga, mille läbi saab anda kõrgemate tasemete aadresspunktidele ka haldus- või asustusüksuse ruumikuju. Regio aadressandmete baas on kohandatud toetama kvaliteetse ning detailiderikka kuid samas optimeeritud aadressotsingu, pöördgeokodeerimise ja kohanimeloendi teenuseid. Sihtnumbrite info on andmebaasis nii punktide kujul kui ka sihtnumbrialadena. Juurdepääsupunktideks on navigatsiooniteekonna algus- või sihtkohaks oleva aadressi juurde kõige paremini juhatavad teedevõrgustiku punktid. Lisaks aadressidele sisaldab Regio aadressandmebaas veel infot mitteametlike kohanimede, endiste aadresside ja loodusobjektide nimede kohta. Regio provides a continuously updated accurate database of Estonian, Latvian and Lithuanian addresses. The data structures of all three Baltic countries are presented in the same format, which ensures convenient use of the data. Addresses are presented as address points in the database. Addresspoints can be further associated with their areal representations in administrative units database. Regio address database is designed to support high quality geocoding, reverse geocoding and gazetteer services. Postcodes are presented both as points and as areas in the database. Access point information identifies the best site along the transportation network for use as the start or destination of a navigation route. In addition to officially valid addresses, Regio address database also contains information of unofficial names of places, former addresses and names of natural objects.

  • Regio navigatsiooniandmebaasi andmetel põhinev teekonnaarvutus võimaldab teekonda leida nii kliendi tarkvaras kui veebirakenduses. Teekonnaarvutuse algoritm võtab arvesse teekatete infot, suunalisust, radade infot, pöördepiiranguid, maksimaalset lubatud sõidukiirust, kõrguspiiranguid jpm. Regio pakub kolme erinevat teekonnaarvutamise lahendust: 1) traditsiooniline teekonna arvutamine võimaldab leida kahe ja enama punkti vahelise teekonna koos juhistega eesti või inglise keeles; 2) teekonna optimeerimise teenus võimaldab leida kiireima või lühima teekonna mitmete asukohapunktide vahel; 3) kaugusmaatriksi teenus võimaldab leida erinevate lähte- ning sihtpunktide vahelisi kaugusi, mis on mõõdetud mööda teed. Routing engine, based on Regio's navigation data, gives opportunity to find routes in software or web applications. Routing algorithm considers road directions, tracks, turns, maximum permitted driving speed, height limitations etc. Regio offers three different solutions: 1) Simple routing requests offers to calculate routes with instructions in Estonian or English between two or more locations; 2) Route optimization enables to find fastest or shortest route between many different locations (also known as Traveling Salesman Problem); 3) Distance Matrix enables to find distances along the road between different starting and end points.