From 1 - 10 / 43
  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: mulla tüübid.

  • Ajaloolised linnaplaanid maa-ameti ajalooliste kaartide rakenduses näitamiseks. Teenuses on järgmised kihid: 1) Tartu linna plaan 1:2000 (1938). Krundid 1. jaanuari seisuga 1938. Plaan pärit Rahvusarhiivist. 2) Tartu linna plaan 1:600 (1914). Plaan pärit Rahvusarhiivist. Aja jooksul lisandub ka teiste linnade plaane.

  • Maa-ameti ajakohaste ortofotode mosaiikelemendid ja ortokujutiste katvused.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: kohanimed. Kiht sisaldab Kohanimeregistri kohanimesid.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: Eesti paisud. Kiht sisaldab infot töökorras olevate Eesti paisude asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta. Andmeid hallatakse Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS).

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mis sisaldab Eesti haldus- ja asustusüksusi: maakonnad, omavalitsused ja asustusüksused. Andmed pärinevad maakatastri katastrikaardilt.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: Eesti paisud. Kiht sisaldab infot töökorras olevate Eesti paisude asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta. Andmeid hallatakse Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS).

  • Rahvastikutihedus NUTS3 piirkondades. 0-99 vanuselise jaotumisega viie aasta kaupa. Andmed on pärit Eesti statistika andmebaasist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: samakõrgusjooned, samasügavusjooned, kõrguspunktid ja sügavuspunktid.

  • Ruudustikupõhised rahvastiku andmed. Rahvaloenduse andmed on georeferentseeritud hoone täpsusega, mis võimaldab andmeid agregeerida erineva resolutsiooniga ruutvõrkude tasandile. Ruutudesse agregeerimisel võeti aluseks hoone tsentroid. Mitme ruudu piiresse jääva hoone andmed seoti selle ruuduga, kus asus hoone tsentroid. Kui rahvastiku andmeid ei olnud võimalik seostada hoonega (andmed seoti hoonega aadressi alusel ja mõnel juhul aadress ei olnud tuvastatav), lisati andmed küla või loendusjaoskonna keskele. Küla- või jaoskonnakeskusega on seotud ka loendatud kodutud. Rahvastiku 1 km x 1 km ruutkaart katab kogu Eesti territooriumi sisaldades ainult asustatud ruute. Ruudustikupõhised andmed on aluseks pädevate otsuste langetamisel ühiskondlike planeeringute ja arengukavade, sh regionaalarengu kava koostamisel. Ruudustikupõhiseid andmeid kasutatakse teaduslikes uuringutes, erasektoris peamiselt parima asukoha valikul ning sihtgrupi määratlemisel. Teenuses on ruudud kahel kihil - nii L-EST97 ristkoordinaatide süsteemi kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruudustikena. Andmete allikas: Statistikaamet