Type
 

service-OGC:WFS

2 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Formats
Update frequencies
Service types
From 1 - 2 / 2
  • Teenuse kaudu on alla laaditavad: • EUREF-EST97 1´ geodeetiline koordinaatvõrk ja koordinaatvõrgu punktid (atribuudid: geod_L ja geod_B); • L-EST97 1km ristkoordinaatvõrk ja koordinaatvõrgu punktid (atribuudid: LEST_x ja LEST_y); • UTM 5km ja 10km viitevõrgustikud (atribuudid: ID ja PIKK_KOOD - 5 või 10 km täpsusega koordinaadid); • Eesti põhikaardi nomenklatuuri kaardilehed (1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000), • Eesti põhikaardi 1:20 000 trükitud kaardilehtede ja teiste ajalooliste kaartide trükitud kaardilehtede ruudustikud (verstakaardid, Eesti Vabariigi kaardid 20. saj esimesest poolest, NSVL topokaardid, Saksa sõjaväe ülevaatekaart). Kaardilehtede atribuudid on: NR, AASTA või NIMI.

  • Maa-ameti poolt kokku koondatud avalikud planeeringuandmed. Andmed on edastatud Maa-ametile kohalike omavalitsuste poolt või saadud üleriigilise planeeringute andmekogu (PLANK) ruumiandmeteenuse vahendusel. Detail- ja üldplaneeringu digitaalsed kihid on esitatud teenuses muutmata kujul. Lisaks sisaldub teenuses maade korralise hindamise jaoks digiteeritud kihte (krundid, hoonestusalad), mille õigsust on kontrollinud KOV. Detailplaneeringu kihtidena on esitatud: avalikult kasutatav ala, haljastus, hoonestusala, avalik juurdepääs, keskkonnatingimusega ala, krunt, kuja, maaparandusala, rajatis, servituudi vajadus, avalikes huvides omandamise vajadus, tehnovõrk ja -rajatis, tingimusega ala, tee ja tänava asukoht. Detailplaneeringu alade puhul on teenuses kaks kihti. Esimene on Maa-ameti enda koostatud kiht – detailplaneeringute valveplaan, mille puhul on eesmärgiks saavutada ilma kattuvusteta ehk topoloogiliselt korrektne kiht (detail_plan_valveplaan). See on informatiivne kiht – Maa-ameti enda toode ja ei oma juriidilist tähendust ega ole vastavuses PLANK andmekogus hoiustatud KOV poolt kehtestatud detailplaneeringute piiridega. Teine detailplaneeringu jooniste kihtide komplektis olev planeeringuala piir (detail_plan_ala) on loodud planeeringu koostaja poolt, on juriidiliselt siduv, kuid see ei pruugi arvestada naabruses asuvaid teisi planeeringualasid ja võib seetõttu sisaldada alasid, millele planeeringu lahendust ei kehtestatud. Need andmed (detail_plan_ala) on edastatud maakatastripidajale kohalike omavalitsuste poolt või saadud üleriigilise planeeringute andmekogu (PLANK) ruumiandmeteenuse vahendusel. Üldplaneeringu kihtidena on esitatud: ajakohane üldplaneeringu ala, arhitektuurivõistluse korraldamise kohustusega ala, detailplaneeringu koostamise kohustusega ala, avalik juurdepääs, kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise asukoht, keskkonnatingimusega ala, kohaliku tähtsusega kultuuripärand, kohaliku tähtsusega looduskaitse, maakasutuse juhtotstarve, maaparandusala, muud planeeringumääruse välised alad ja objektid, olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht, puhke- ja virgestusala, supelrand, rohevõrgustiku ala, avalikes huvides omandamise vajadus, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi muudatus, jäätmekäitluskoha asukoht, tehnovõrgu ja -rajatise asukoht, tingimusega ala, transpordivõrgustiku asukoht, väärtuslik maastik, miljööväärtuslik ala, väärtuslik põllumajandusmaa, rohealad kogu üldplaneeringu ulatuses, väärtuslik vaatekoht ja -koridor, sanitaarkaitsealaga veehaare, üleujutusega ala.