Format

GML

86 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
From 1 - 10 / 86
  • Info allikate ning karsti kohta.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE eelgenereeritud failide allalaadimisteenus (Atom), mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: elektrivõrk, gaasivõrk, soojusvõrk, kanalisatsioonivõrk, veevõrk. Andmed pärinevad Kitsendusi põhjustavate objektide andmekogust.

  • Maa-ameti ajakohaste ortofotode mosaiikelemendid ja ortokujutiste katvused.

  • Kütuseseire andmekogu on osa arendatavast riiklikust kütusekvaliteedi juhtimissüsteemist, mille üheks eesmärgiks on Euroopa Liidu direktiivide 93/12/EÜ, 98/70/EÜ, 99/32/EÜ, 2003/17/EÜ, 2003/30/EÜ ja 2005/33/EÜ nõuete täitmine, mis seisneb Eesti turul müüdavate ja tarbitavate vedelkütuste keskkonnaparameetrite kvaliteedist ning tarbitud vedelkütuste kogustest ülevaate saamises ning meetmete rakendamises tagamaks ainult kvaliteetse kütuse kasutamise Eesti turul.

  • Rannikumere hüdroloogilise seire võrku kuulub 15 rannikumere jaama. Rannikumere automaatjaamadest edastatakse mereveetaset ja veetemperatuuri. Rannikujaamad edastavad andmeid iga 10 minuti järel, mis liiguvad Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse kodulehele (andmebaasis WISKI on kuvatud tunniandmed). Seire eesmärk on hinnata kvantitatiivset veeressurssi, tagada veetaseme andmed, mille põhjal anda õigeaegseid ja usaldusväärseid hoiatusi, tagada meresõiduohutus jm. WISKI on Keskkonnaagentuuri hallatav hüdroloogiline andmebaas.

  • Andmed liikide jaotumise kohta Eestis. Andmestikku hallatakse Eesti looduse infosüsteemis (EELIS).

  • Saasteainete heite- ja ülekanderegister (Pollutant Release and Transfer Register ehk PRTR) on riiklik elektrooniline andmebaas, mille eesmärk on tagada ligipääs keskkonnainfole riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Registrisse koondatakse alljärgnevad keskkonnaandmed: saasteainete heited õhku, vette ja maismaale; saasteainete ülekanded reoveega; ohtlike ja tavajäätmete ülekanded (sh eksport).

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE eelgenereeritud failide allalaadimisteenus (Atom), mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: puuraugud, geoloogilised murrangud, geoloogilised üksused, geomorfoloogilised nähtused. Puuraukude andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi faktilise materjali andmestikust. Hüdrogeoloogilised puuraugud pärinevad keskkonnaregistrist. Geoloogiliste murrangute andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi (1:50 000), Eesti Geoloogiakeskuse 1:400 000 kristalse aluskorra ning 1:400 000 aluspõhja geoloogilise kaardi andmetest. Geoloogiliste üksuste andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi (1:50 000), Eesti Geoloogiakeskuse 1:400 000 kristalse aluskorra ning 1:400 000 aluspõhja geoloogilise kaardi andmetest. Geomorfoloogiliste nähtuste andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi andmetest.

  • Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) kantud keskkonnaseire jaamad, alad ja kohad.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimismisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: vääriselupaigad.