Format

GML

87 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
From 1 - 10 / 87
  • Merestrateegia raamdirektiivile vastav merepõhja elupaikade põhitüüpide leviku kaardikiht, mis oli loodud töö „Eesti mereala elupaikade kaardiandmete kaasajastamine“ tulemusena (TÜ Eesti mereinstituut, 2018). Eestis ei ole seni MSRD kohaselt (EL Komisjoni otsus 2017/848) merepõhja elupaikasid kaardistatud. Seetõttu käesoleva kihi loomiseks on kasutatud modelleerimist, tuginedes kättesaadavatele riikliku keskkonnaseire ja asjakohaste projektide seiretulemustele. Inventuuridega 2017. a seisuga oli kaetud ligikaudu üks kolmandik kogu Eesti merealast, seega andmete kasutamisel peab meeles pidama, et tegemist on modelleeritud leviku kihiga.

  • Üleujutusalade kaardikihid kujutavad Eesti rannikualade ulatusi, mis jäävad maksimaalse mereveetaseme tõenäosusstsenaariumite järgi vee alla kord 10, 50, 100 ja 1000 aasta jooksul (vastavad tõenäosused 10%, 2%, 1%, 0,1%). Arvutused teostati Keskkonnaagentuuri rannikumere jaamade ning mitmete jaamade vaheliste alade kohta, kus senini ei oldud veel ekstreemseid üleujutustõenäosuseid hinnatud. Arvutuste põhjal koostati iga tõenäosusstsenaariumi kohta kaardikiht, mis visualiseerib üleujutatud ala ulatust.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: ilmajaamad.

  • Navigatsioonimärkide andmekogu sisaldab Eesti mereala ja laevatatavate siseveekogude navigatsioonimärke (poid, toodrid, tuletornid, tulepaagid) ja nende põhilisi tunnuseid (kuju, värv, tulede iseloom, kõrgused, asukoht, perioodilisus). 95% transpordiameti hallatavatest tulega navigatsioonimärkidest on seires reaalajas.

  • Energeetiliste maavarade ruumiandmekogum on maavarade registri andmestik, mis hõlmab ainult põlevkivi ning turbaga seotud teavet. Energeetiline väärtus on siinkohal esitatud ainult põlevkivi aktiivsete varuplokkide kohta.

  • Eesti meteoroloogiline ja hüdroloogiline seirevõrk koosneb 107 seirejaamast.

  • Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) kantud keskkonnaseire jaamad, alad ja kohad.

  • Eesti looduse infosüsteem (EELIS) on riigi infosüsteemi andmekogu loodusandmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks. Selles toimub endisesse keskkonnaregistrisse kuuluvate looduskaitse ja veega seotud valdkondade andmete sisestamine ja haldamine. Kuid EELIS sisaldab ka muud infot, mis keskkonnaregistrisse ei kuulunud (nt ürglooduse raamatu objektid, saarte nimestik, pärandkultuuriobjektid, Natura elupaikade andmestik).

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimismisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: vääriselupaigad.

  • Loodusvaatluste andmebaas on loodud kõigile loodushuvilistele sisestamaks vaatlusi erinevate liikide kohta. Lisaks elavate isendite vaatlustele saab andmebaasi sisestada ka tegevusjälgede (käpajäljed, ekskremendid) ja surnud isendite (nt autolt löögi saanud teeservas lebav rebane) nägemist. Kiht ei sisalda I ja II kategooria liike. Andmeid haldav organisatsioon: Keskkonnaagentuur.