Format

GML

87 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
From 1 - 10 / 87
  • Natura 2000 on üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.

  • Kultuurimälestiste register on andmekogu, mille pidamise eesmärk on registreerida kõik Eesti vabariigi kultuurimälestised ja nende kohta kogutavad andmed. Registrist on võimalik otsida etteantud tingimustele vastavaid kultuurimälestisi, näha nende ametlikke nimetusi, registri numbrit, aadressi jm. ---> Andmekogu alusdokumendiks on "Kultuurimälestiste riikliku registri pidamise põhimäärus".

  • Andmestik sisaldab Tallinna lennuinfopiirkonnas asuvaid geograafilisi lennuinfo andmeid.

  • Eesti maakatte andmebaas. Koostatud ühtse üle-euroopalise Corine Land Cover metoodika alusel. Minimaalne kaardistusühik 25 ha, hierarhiline nomenklatuur IV taset.

  • Looduslikult tundlikke nähtusi koondav andmekogu.

  • Andmekogu sisaldab infot järgnevate keskkonnaohtlike objektide kohta: jääkreostusalad ja -objektid, laevad, mahutid, müraga seotud objektid, tanklad.

  • Info allikate ning karsti kohta.

  • Eesti paisude ruumiandmekogum koondab andmeid paisude asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta. Andmeid hallatakse Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS).

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE eelgenereeritud failide allalaadimisteenus (Atom), mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: puuraugud, geoloogilised murrangud, geoloogilised üksused, geomorfoloogilised nähtused. Puuraukude andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi faktilise materjali andmestikust. Hüdrogeoloogilised puuraugud pärinevad keskkonnaregistrist. Geoloogiliste murrangute andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi (1:50 000), Eesti Geoloogiakeskuse 1:400 000 kristalse aluskorra ning 1:400 000 aluspõhja geoloogilise kaardi andmetest. Geoloogiliste üksuste andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi (1:50 000), Eesti Geoloogiakeskuse 1:400 000 kristalse aluskorra ning 1:400 000 aluspõhja geoloogilise kaardi andmetest. Geomorfoloogiliste nähtuste andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi andmetest.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE eelgenereeritud failide allalaadimisteenus (Atom), mille kaudu tehakse kättesaadavaks kultuurilised, arheoloogilised, keskkonna ja looduslikud kaitsealused kohad. Looduskaitse andmed pärinevad keskkonnaregistrist. Kultuuri- ja arheoloogiamälestiste teemade andmed pärinevad Kultuurimälestiste riiklikust registrist.