From 1 - 7 / 7
  • Looduslikult tundlikke nähtusi koondav andmekogu.

  • Eesti metsade majandamisega ja puiduvaruga seotud infot koondav andmekogu. Kõige vanemad andmed on kogutud alates 1995. aastast.

  • Register sisaldab Eestis asuvate raudteerajatiste tehnilisi andmeid. Registri pidamise eesmärk on arvestuse pidamine raudteede ja raudteeveeremi ning vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide üle. Registri pidamise aluseks on Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus.

  • Keskkonnaregistri jahipiirkondade nimistu, mis sisaldab suurulukijahi pidamiseks moodustatud alasid. Andmekogu kuulub Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) koosseisu.

  • Keskkonnaregistri puurkaevude nimistu

  • Keskkonnaregistri kalapüügipiirkondade nimistu puhul asuvad paljud piirkonnad väljaspool Eestit. Läänemere ja Põhja-Atlandi kalapüügipiirkonnad on rahvusvaheliste kalandust reguleerivate lepetega sätestatud ning neid tuleks käsitleda analoogselt teiste nö. üleeuroopaliste nähtustega.

  • Keskkonnaregistrisse kantud kaitsealused loodusobjektid: kaitsealad, hoiualad, kaitsealused liigid, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. I ja II kaitsekategooria liikide leiukohtadel ja kaitsealuste liikide püsielupaikadel on juurdepääsupiirang, asukohaandmed ei ole avalikud.