From 1 - 10 / 89
  • The Land Board's basemap in grey tones. For the sake of readability of the map, the blue tone of the water network is preserved.

  • Jäätmekäitluskohtade andmeid koondav andmekogu. Jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks. Jäätmekäitluskoht on ka maa-ala, kus jäätmete taaskasutamine võimaldab parendada mullaviljakust, maa-ala keskkonnaseisundit või selle kasutusvõimalusi või maa-ala, kus tehakse jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise toiminguid, milleks ehitise olemasolu ei ole vajalik.

  • PRIA poolt pakutav allalaadimisteenus. Andmekogu sisaldab: Põllumassiivid - põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal. Põllumassiivi andmetes olev kultuuride info on pärit viimaselt pindalatoetuste taotluselt. Värskeima taotluse info jõuab teenusesse iga aasta 17. juunil, s.o peale taotlemise lõppu. Põllud – põllud, mis on viimasel pindalatoetuste taotlusel. Viimase aasta taotlusel olevad põllud jõuavad teenusesse alates 17. juunist. Põldude andmetes kajastub lisaks maakasutusele ja kultuurile ka niitmise tuvastamise seis rohumaadel. Loomakasvatushooned – loomapidajate esitatud andmed loomakasvatushoonete ja -rajatiste kohta. Maastikuelemendid – säilitatavad maastikuelemendid (põllusaar, metsasiil, puuderida, hekk, kraav, kiviaed). PLK 2014-2020 – poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlemiseks sobivad kooslused. Värskeima taotluse info jõuab teenusesse iga aasta 17. juunil, s.o peale taotlemise lõppu. PLK taotletud alad – alad, mis on viimasel pindalatoetuste taotlusel ja kuhu on taotletud poolloodusliku koosluse hooldamise toetust. Viimase aasta taotlusel olevad alad jõuavad teenusesse alates 17. juunist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: looduslikult tundlikud loodusalad.

  • Teenus sisaldab maavarade registrist ja muudest andmekogudest pärit maavaradega seonduvat infot: 1) Maardlad 2) Maardlate varud (plokid) 3) Mäeeraldised (kehtivad, taotletavad) 4) Mäeeraldiste teenindusmaad 5) Uuringualad (kehtivad, taotletavad) 6) Maavarad (geoloogilise baaskaardi leiukohad, levialad, perspektiivalad, muud maavarailmingud, põlevkivi kaevandamise tagajärjed) 7) Turbaalad (korrastatud, korrastatavad, kasutatavad)

  • Kiht sisaldab Eesti põhjaveevaru kasutamise piirkondi. Allikas: EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem), Keskkonnaagentuur.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: 1) Eesti veeteesõlmed, 2) transpordilõigud.

  • Maa-ameti loodud INSPIRE WMS teenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks Eesti põhjaveekogumite andmestik.

  • Maa-ameti kõige esimene avalik WMS sisaldab järgmisi andmeid: 1) katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number), 2) KPO (kitsendused) andmed: KPO vööndid, veekaitselised ja keskkonnakaitselised objektid, tehnovõrgud, muud riiklikult olulised objektid; 3) mullakaart; 4) ajakohane ortofoto, ajakohane metsanduslik ortofoto (CIR-NGR); 5) värviline, reljeefivarjutusega ja mustvalge Eesti põhikaart 1:10000; 6) aluskaardi kihid kuni mõõtkavani 1:24 000: teed, haldus- ja asustuspiirid, maakate; 7) metainfo (ortofotode, Eesti põhikaardi ja lennuaegade kohta) kaardilehtede kaupa.

  • Andmestik sisaldab infot reoveepuhastite, heitvee väljalaskmete ja reoveekogumisalade kohta. Andmeid hallatakse Eesti looduse infosüsteemis (EELIS).