From 1 - 10 / 72
  • PRIA poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: AgriculturalHolding (põllumajandusettevõtted), AquaculturalHolding (vesiviljelusettevõtted), Sites, AbstractInstallation, Agribuilding (põllumajandus- ja vesiviljelushooned). Andmed pärinevad PRIA loomaderegistri andmebaasist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: vääriselupaigad.

  • Maa-ameti loodud INSPIRE WMS teenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks Keskkonnaregistri põhjaveekogumite andmed.

  • Taimkatte kõrgusmudeli (CHM - Canopy Height Model) kihid aastatest 2008 kuni 2020. Piksli suurus 4m (alates 2017 aastast) - 10m (kuni 2016 aasta). Kõrgused 0,5m sammuga. Taimkatte kõrgusmudel näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eesti. Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis pole üle 50 meetri kõrguseid puid. Andmete eraldusvõime 4-10m.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: Eesti paisud. Kiht sisaldab infot töökorras olevate Eesti paisude asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta. Andmeid hallatakse Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS).

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: looduslikult tundlikud loodusalad.

  • Maa-ameti aluskaardi „Kaart“ halltoonides versiooni WMS. Kaardi loetavuse huvides on säilitatud vetevõrgu sinine toon.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: puuraugud, geoloogilised murrangud, geoloogilised üksused, geomorfoloogilised nähtused. Puuraukude andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi faktilise materjali andmestikust. Hüdrogeoloogilised puuraugud pärinevad keskkonnaregistrist. Geoloogiliste murrangute andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi (1:50 000), Eesti Geoloogiakeskuse 1:400 000 kristalse aluskorra ning 1:400 000 aluspõhja geoloogilise kaardi andmetest. Geoloogiliste üksuste andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi (1:50 000), Eesti Geoloogiakeskuse 1:400 000 kristalse aluskorra ning 1:400 000 aluspõhja geoloogilise kaardi andmetest. Geomorfoloogiliste nähtuste andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi andmetest.

  • Teenus sisaldab ajaloolisi haldusüksusi alates 1917. aastast kuni käesoleva ajani. Esindatud aastad: 1917, 1922, 1938, 1959, 1979, 1989, 1997, 1999 - 2021.

  • Geoloogia WMS sisaldab Eesti Geoloogilise baaskaardi (1:50 000), keskkonnaregistri maardlate nimistu ja geoloogiafondi andmeid: 1) metaandmed (kaartide metaandmed, sh koostamise aeg); 2) andmepunktid (puuraugud, puurkaevud, paljandid ja vaatluspunktid); 3) maavarad (leiukohad, levialad, perspektiivalad, muud maavarailmingud, põlevkivi kaevandamise tagajärjed, mäeeraldised, maardlad); 4) geoloogiafondi aruanded (suuruse ja valdkonna järgi grupeeritud uuringute alad); 5) geofüüsika (profiilid, gravitatsioonijõu ja aeromagnetilised anomaaliad); 6) pinnakate (ehitus, läbilõiked, paksus, geomorfoloogia); 7) aluspõhi (ehitus, läbilõiked, reljeef); 8) hüdrogeoloogia (veekompleksid, läbilõiked, põhjavee iseloomustus, tarbimine); 9) põhjavee kaitstus (kaitstuse klassid, veekomplekside iseloom).