From 1 - 10 / 70
  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimismisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: vääriselupaigad.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: aadressid. Aadresside andmed pärinevad riigi aadressiandmete infosüsteemist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: õhuruum, lennuvälja ala, lennuraja ala, ruleerimisala, perroon, lennumarsruudilõik. Andmed pärinevad Lennuametist.

  • Energeetiliste maavarade ruumiandmekogum on oma olemuselt keskkonnaregistri maardlate nimistu komponent, mis hõlmab konkreetselt põlevkivi ning turbaga seotud teavet. Energeetiline väärtus on siinkohal esitatud ainult põlevkivi aktiivsete varuplokkide kohta.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: looduslikult tundlikud loodusalad.

  • Sisaldab Eesti nitraaditundlikku ala. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala (kogupindalaga 3250 km2 ) jaguneb põhjaosas paiknevaks Pandivere ja lõunapool paiknevaks Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikuks piirkonnaks. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa NTA kaitse-eeskirjaga on määratud kaitsmata põhjaveega pae- ja karstialad ning kehtestatud kitsenduste ulatus allikate ja karstilehtrite ümbruses ning kaitsmata põhjaveega aladel.

  • Maa-ameti loodud INSPIRE WF teenus, mille kaudu on võimalik alla laadida Keskkonnaregistri põhjaveekogumite andmed.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: liiklusala, liiklussõlmpunkt, liikluslõik. Teenus hõlmab teede ja rööbasteede, õhutranspordi- ja veetranspordivõrgu ning köisteede andmed. Andmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust, teeregistrist, Lennuametist, Veeteede ametist.

  • Kaardikiht sisaldab NUTS piirkondade ruumikujusid ning nendega seotud nimesid ja Eurostati poolt kasutusele võetud NUTS-koode. Täpsemalt NUTS III - väikseim piirkond, enamasti ka halduspiirkond.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, millega tehakse kättesaadavaks katastriüksused. Andmed on pärit Eesti maakatastrist.