From 1 - 10 / 84
  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks Maa-ameti ajakohaste ortofotode moasiikelemendid ja ortokujutiste katvused.

  • Rahvastikutihedus NUTS3 piirkondades. 0-100+ vanuselise jaotumisega viie aasta kaupa. Andmed on 2023. aasta kohta ja pärit Eesti statistika andmebaasist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: 1) Eesti veeteesõlmed, 2) transpordilõigud.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: Eesti paisud. Kiht sisaldab infot töökorras olevate Eesti paisude asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta. Andmeid hallatakse Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS).

  • Teenuse kaudu on võimalik alla laadida Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmete töötlemisel või teiste andmekogu andmetega kombineerimisel loodud tuletiskihte. Teenus sisaldab kihte: * Seisuveekogude tervikkujud - Eesti topograafia andmekogu seisuveekogudest Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) identifikaatori alusel moodustatud tervikruumikujud. * EELIS vooluveekogude tervikkujud (põhi- ja sekundaarteljed) - Eesti topograafia andmekogu vooluveekogu põhi- ja sekundaartelgedest Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) identifikaatori alusel moodustatud tervikruumikujud. * EELIS vooluveekogude tervikkujud (põhiteljed) - Eesti topograafia andmekogu vooluveekogu põhitelgedest Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) identifikaatori alusel moodustatud tervikruumikujud. * Eesvoolude tervikruumikujud - Maaparandussüsteemi unikaalse id-ga (MPS_ID) Eesti topograafia andmekogu vooluveekogudest genereeritud tervikruumikujude kiht. * Saared - Eesti topograafia andmekogu kaldajoonest, Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) ja Kohanimeregistri (KNR) andmetest tekitatud saarte polügoonid. * ETAK hooned EHR tärkväljadega - Eesti topograafia andmekogu (ETAK) hoonete ja maa-aluste hoonete ruumikujusid koos tärkandmetega on rikastatud ehitisregistri (EHR) tärkandmetega - vaikimisi tagastab üks päring sellel kihil 5000 objekti.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: looduslikult tundlikud loodusalad.

  • Teenus sisaldab kütuseseire tanklaid/mahuteid Eesti kütuseseire andmekogust. Kütuseseire andmebaas on osa arendatavast riiklikust kütusekvaliteedi juhtimissüsteemist, mille üheks eesmärgiks on Euroopa Liidu direktiivide 93/12/EÜ, 98/70/EÜ, 99/32/EÜ, 2003/17/EÜ, 2003/30/EÜ ja 2005/33/EÜ nõuete täitmine, mis seisneb Eesti turul müüdavate ja tarbitavate vedelkütuste keskkonnaparameetrite kvaliteedist ning tarbitud vedelkütuste kogustest ülevaate saamises ning meetmete rakendamises tagamaks ainult kvaliteetse kütuse kasutamise Eesti turul.

  • Teenuse kaudu on võimalik alla laadida looduslike pühapaikade ja nende turvavööndite andmeid. Looduslik pühapaik - punkt Looduslik pühapaik - joon Looduslik pühapaik - pind Looduslik pühapaik - turvavöönd Eesmärk on pakkuda looduslike pühapaikade ruumiandmeid maaomanikele, kohalikele kogukondadele, omavalitsustele, FSC säästva metsanduse vabatahtlike sertifikaatide järgijatele, samuti loodus- ja kultuuripärandist huvitatud uurijatele ja laiemale avalikkusele. Andmete omanik on Hiite Maja sihtasutus.

  • Kaardikiht sisaldab NUTS piirkondade ruumikujusid ning nendega seotud nimesid ja Eurostati poolt kasutusele võetud NUTS-koode. Täpsemalt NUTS III - väikseim piirkond, enamasti ka halduspiirkond.

  • Kaardikiht sisaldab statistiline ruutvõrku 1x1km, mis on mõeldud asukohapõhiste andmete esitamiseks ruumiliselt homogeensete pinnaühikute lõikes. Iga ruutu iseloomustab unikaalne identifikaator, mis kajastab ruudu küljepikkust ja ruudu alumise vasaku nurga tasapinnalisi ristkoordinaate. Statistiline ruutvõrk ühtib Eesti põhikaardi ruudustikuga. Ruutvõrk on saadaval nii L-EST97 ristkoordinaatide kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruumikujudena.