From 1 - 7 / 7
  • Andmekogu sisaldab infot järgnevate keskkonnaohtlike objektide kohta: jääkreostusalad ja -objektid, laevad, mahutid, müraga seotud objektid, tanklad.

  • See leht koondab laiemale avalikkusele teabe EELIS programmis hoitavate loodusandmete kohta. Sealt on võimalik teha otsinguid teatud objektide andmete kohta otse EELIS-e andmebaasist. Sinna ei kuvata siiski kogu infot, mida EELIS sisaldab, vaid ainult teatud osa sellest. Lisaks andmetele on sellelt lehel võimalik lugeda ja vaadata EELIS-e andmestikul põhinevaid statistilisi analüüse ning erinevaid objektitüüpe kirjeldavaid ja seletavaid artikleid.

  • Looduslikult tundlikke nähtusi koondav andmekogu.

  • Kultuurimälestiste register on andmekogu, mille pidamise eesmärk on registreerida kõik Eesti vabariigi kultuurimälestised ja nende kohta kogutavad andmed. Registrist on võimalik otsida etteantud tingimustele vastavaid kultuurimälestisi, näha nende ametlikke nimetusi, registri numbrit, aadressi jm. ---> Andmekogu alusdokumendiks on "Kultuurimälestiste riikliku registri pidamise põhimäärus".

  • Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) hallatavate rahvusvaheliste konventsioonide ja direktiivide kohaselt Eesti esitatud alad: 1) Helcom-i alad (Läänemere kaitse konventsiooni mereelupaikade ja elustiku kaitse osa); 2) Ramsar-i alad (Ramsari konventsiooni nõuetele vastavad väärtuslikud märgalad, mis on Ramsari komisjoni poolt kinnitatud); 3) Natura 2000 (loodus- ja linnualad); 4) Biosfääri kaitseala (Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala piir). Biosfääri kaitseala loodi 1989.aastal ja sai Unesco tunnustuse 1990. aastal. Esimene Ramsari ala kinnitati 1994. aastal. Natura alad esitati Euroopa Komisjonile 2004. aastal.

  • Keskkonnaregistrisse kantud kaitsealused loodusobjektid: kaitsealad, hoiualad, kaitsealused liigid, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. I ja II kaitsekategooria liikide leiukohtadel ja kaitsealuste liikide püsielupaikadel on juurdepääsupiirang, asukohaandmed ei ole avalikud.

  • Natura 2000 on üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.