From 1 - 3 / 3
  • Register sisaldab Eestis asuvate raudteerajatiste tehnilisi andmeid. Registri pidamise eesmärk on arvestuse pidamine raudteede ja raudteeveeremi ning vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide üle. Registri pidamise aluseks on Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus.

  • Veekasutust iseloomustava info andmekogu.

  • Infosüsteem koondab keskkonnaseire andmeid, talletades otseselt seiretulemusi, aga ka detailseid andmeid seirekohtade (seirejaama, -ala või -koha asukoht, pindala, kõrgus/sügavus, seotud objektid jne), parameetrite (metoodika, ühik, ühend, metoodika jne) ja seireprogrammide (kuuluvus, kehtivus, läbiviijad jne) kohta. Keskkonnaseire andmeid hoitakse ja avaldatakse keskkonnaseire andmekogus (https://kese.envir.ee)