From 1 - 10 / 24
  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: väikesed püügiruudud.

  • Maa-ameti poolt loodud INSPIRE vaatamisteenus, mis sisaldab Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) hallatavaid 1) rahvusvahelise tähtsusega kaitstavaid alasid: Helcom-i alad (Läänemere kaitse konventsiooni mereelupaikade ja elustiku kaitse osa), Ramsar-i alad (Ramsari konventsiooni nõuetele vastavad väärtuslikud märgalad, mis on Ramsari komisjoni poolt kinnitatud), Natura 2000 (loodus- ja linnualad), Biosfääri kaitseala (Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala piir); 2) avalikke kaitsealuseid loodusobjekte: kaitsealad, hoiualad, kaitstavad looduse üksikobjektid, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

  • Teenus sisaldab kõrgusandmeid maismaal ja sügavusandmeid territoriaalmeres: 1) samakõrgusjooned 2,5m intervalliga, 1m samakõrgusjoon; 2) samasügavusjooned 5m intervalliga, 2m samasügavusjoon; 3) iseloomulikud kõrgus- ja sügavuspunktid. Samakõrgusjoonte ja kõrguspunktide andmed on toodetud Eesti topograafia andmekogu aerolaserskaneerimise (LiDAR) kõrgusandmetest. Samasügavusjoonte ja sügavuspunktide andmed genereeris maa-amet transpordiameti (endine veeteede amet) Hüdrograafia Infosüsteemi (HIS) sügavuspunktide andmekogumist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: samakõrgusjooned, samasügavusjooned, kõrguspunktid ja sügavuspunktid.

  • Maa-ameti poolt loodud INSPIRE allalaadimisteenus, mis sisaldab Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) hallatavaid 1) rahvusvahelise tähtsusega kaitstavaid alasid: Helcom-i alad (Läänemere kaitse konventsiooni mereelupaikade ja elustiku kaitse osa), Ramsar-i alad (Ramsari konventsiooni nõuetele vastavad väärtuslikud märgalad, mis on Ramsari komisjoni poolt kinnitatud), Natura 2000 (loodus- ja linnualad), Biosfääri kaitseala (Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala piir); 2) avalikke kaitsealuseid loodusobjekte: kaitsealad, hoiualad, kaitstavad looduse üksikobjektid, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

  • Eesti merepiirkonnad, nende liigid ja nimed.

  • Ajalooliste kaartide wms sisaldab: 1) Ortofotod alates 1993 Ajaloolised aluskaardid: 2) Reljeefvarjutused (2008-2012, 2012-2015, 2017-2020) 3) Maakatte kõrgusmudel (2011-2014) 4) Eesti põhikaart 1:10 000 (välja antud 1996-2007 ning alates aastast 2009 iga-aastased versioonid) 5) Eesti põhikaart 1:20 000 (välja antud 1994-2019) 6) Katastrikaardid (skeemiline ruutkaart välja antud 1930-1944, nn lehmanahk 1978-1989) 7) Nõukogude Liidu topograafiline merekaart 1:50 000 (välja antud 1981-1991) 8) Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1942.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1: 300 000, 1:500 000, 1:1 000 000 (välja antud 1946-1989, 1:100 000 välja antud 1898-1989) 9) Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1963.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000 ja 1:25 000 (välja antud 1966-1987) 10) Eesti Kaart 1:50 000 (välja antud Eesti Kaitsejõudude tellimisel 1997-2003) 11) Eesti Baaskaart 1:50 000 (välja antud 1994-1998) 12) Saksa sõjaväe ülevaatekaart (Heereskarte) mõõtkavas 1:300 000 (välja antud 1943-1944) 13) Eesti Vabariigi topograafilised kaardid 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000 (välja antud 1923-1939) 14) Üheverstased kaardid 1:42 000 (välja antud 1894-1922), kaheverstased kaardid 1:84 000 (välja antud 1895-1918), kolmeverstased kaardid 1:126 000 (välja antud 1866-1915) 15) Schmidt Eestimaa/Rücker Liivimaa aluskaardid (1884/1839) Lisaks ajaloolistele kihtidele ka ajakohased: 16) Metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, põhikaardistuse aasta, LIDAR andmete aasta, lennuaeg ja GSD) 17) Katastriüksused 18) Hübriidkaardi vektorkihid

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks Eesti navigatsioonimärkide andmekogu andmed: 1) tuletornid, tulepaagid, päevamärgid; 2) poid, toodrid; 3) veeteelõigud; 4) faarvaatrialad.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: samakõrgusjooned, samasügavusjooned, kõrguspunktid ja sügavuspunktid.

  • Teenus sisaldab kõrgusandmeid maismaal ja sügavusandmeid territoriaalmeres: 1) samakõrgusjooned 2,5m intervalliga, 1m samakõrgusjoon; 2) samasügavusjooned 5m intervalliga, 2m samasügavusjoon; 3) iseloomulikud kõrgus- ja sügavuspunktid. Samakõrgusjoonte ja kõrguspunktide andmed on toodetud Eesti topograafia andmekogu aerolaserskaneerimise (LiDAR) kõrgusandmetest. Samasügavusjoonte ja sügavuspunktide andmed genereeris maa-amet transpordiameti (endine veeteede amet) Hüdrograafia Infosüsteemi (HIS) sügavuspunktide andmekogumist.