From 1 - 4 / 4
  • LiDAR (Light Detection And Ranging) kõrguspunktidest toodetud võrgustik-tüüpi kõrgusmudel (DTM - Digital Terrain Model). Tiheasulate kohal toimunud madallennu (lennukõrgus 1300-1500 m) andmetest toodetud mudel on lahutusega 1 m ning kevadise kaardistusliku lennu (lennukõrgus 2400 m) andmete alusel kogu Eestimaa ulatuses mudeleid lahutusega 1, 5, 10, 25m.

  • Statistiline ruutvõrk on mõeldud asukohapõhiste andmete esitamiseks ruumiliselt homogeensete pinnaühikute lõikes. Iga ruutu iseloomustab unikaalne identifikaator, mis kajastab ruudu küljepikkust ja ruudu alumise vasaku nurga tasapinnalisi ristkoordinaate. Statistiline ruutvõrk ühtib Eesti põhikaardi ruudustikuga. Ruutvõrgu genereerimisel kasutati Eurostati tööriista Eurostat grid generation tool for ArcGIS (http://www.efgs.info/data/eurogrid/eurostat-grid-generation-tool-for-arcgis/view). Ruutvõrk on saadaval nii L-EST97 ristkoordinaatide kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruumikujudena.

  • Veepoliitika raamdirektiivi aruandlusüksusi ning nende kohta käivaid andmeid koondav andmekogu.

  • Categories  

    Eesti geoportaali integreeritud metaandmete kataloogiteenus. Kataloogiteenuse metaandmete andmebaasis hallatakse INSPIRE direktiivi lisades I-III loetletud andmevaldkondade ruumiandmekogumite ja teenuste metaandmeid. Kataloogi on lubatud kirjeldada ka muid ruumiandmekogumeid ja teenuseid, mis ei ole seotud INSPIREga.