From 1 - 2 / 2
  • Andmekogu sisaldab NUTS piirkondade ruumikujusid ning nendega seotud nimesid ja koode. Eurostati poolt kasutusele võetud NUTS-koodide (pr. keeles NUTS - Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) eesmärk on luua ühtne alus territoriaalsele jaotusele Euroopa Liidu piirkondliku statistika kogumisel. Euroopa Parlamendi ja Komisjoni määrus (EC) No 1059/2003, mille alusel loodi statistiliste üksuste (NUTS) ühine klassifikatsioon, jõustus 11.06.2003. NUTS-koodide nomenklatuur on statistiliste piirkondade hierarhiline klassifikatsioon. NUTS-koodide klassifikatsiooni alusel jaotub Euroopa Liidu majandusterritoorium kolme statistilise taseme vahel: NUTS I - suurim piirkond, millel on administratiivne funktsioon; NUTS II - keskmise suurusega statistiline piirkond, varieerudes 100000 elanikust kuni 10 miljoni elanikuni; NUTS III - väikseim piirkond, enamasti ka halduspiirkond. Eesti ei jaotu NUTS I ja NUTS II alusel väiksemateks gruppideks. NUTS III tase koondab maakonnad gruppideks järgnevalt: EE001 Põhja-Eesti - Harju maakond; EE004 Lääne-Eesti - Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond; EE009 Kesk-Eesti - Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond; EE00A Kirde-Eesti - Ida-Viru maakond; EE008 Lõuna-Eesti - Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond.

  • Eesti merepiirkonnad, nende liigid ja nimed. Ruumiandmekogum Eesti merepiirkonnad on aluseks merepiirkondade määramisel elektroonilistel navigatsioonikaartidel. Antud ruumiandmekogum ei ole ole ametlik ega õiguslikult kehtiv.