From 1 - 10 / 12
  • Eesti maakatte andmebaas. Koostatud ühtse üle-euroopalise Corine Land Cover metoodika alusel. Minimaalne kaardistusühik 25 ha, hierarhiline nomenklatuur IV taset.

  • Andmestik on sobilik väikese mõõtkavaga (ülevaate)kaartide loomiseks. Andmete koosseis (kihi nimetus - sisu ning tärkandmete kirjeldus): Tee - riigimaanteed ning asulate põhitänavad; tärkandmed: tüüp, teeregistri number ja nimetus Vooluvesi - jõed, ojad ja kanalid; tärkandmed: tüüp, keskkonnaregistri kood ja nimetus Rööbastee - raudtee põhitrassid; tärkandmed puuduvad Piir - Eesti vabariigi riigipiir maismaal ja merel ning Eesti-Vene kontrolljoon maismaal ja veekogudes; tärkandmed: tüüp Kohanimi - suuremate asustusüksuste (linnad, alevid, alevikud), märgalade, merelahtede, saarte ja poolsaarte, pinnavormide ning piirkondade nimed; tärkandmed: tüüp ja nimetus Kõlvik - eristatud hoonestatud ala, puistu, märgala, lage ala, veekogu; tärkandmed: tüüp, veekogu puhul ka nimetus

  • ESTHub on riiklik satelliidiandmete keskus, mille kaudu on kasutajatel võimalik ligi pääseda Euroopa Liidu Copernicus programmi andmetele. ESTHub kogub Eesti huviala kohta Sentinel ja Landsat 8 andmeid ning pakub nende andmete kiiret alla laadimist. Andmete kasutaja saab valida erinevate värvispektrite vahel: RGB - harilik värvifoto NRG - valevärvipilt "Lähi-infrapuna Punane Roheline" NDVI - taimkatte indeks "Normalized Difference Vegetation Index" NGR - valevärvipilt "Lähi-infrapuna Roheline Punane" NDPI - veekogude indeks "Normalized Difference Pond Index" PNB - valevärvipilt "NDPI Lähi-infrapuna Sinine" NGP - valevärvipilt "Lähi-infrapuna Roheline NDPI" NDR - valevärvipilt "Lähi-infrapuna NDVI Punane" PDB - valevärvipilt "NDPI NDVI Sinine" NDN - valevärvipilt "Lähi-infrapuna NDVI Lähi-infrapuna" PDN - valevärvipilt "NDPI NDVI Lähi-infrapuna" NNR - valevärvipilt "Lähi-infrapuna Lähi-infrapuna Punane" DNP - valevärvipilt "NDVI Lähi-infrapuna NDPI"

  • Ruumiandmekogum "Eesti topograafia andmekogu ajakohaseimad ortofotod" on kogu Eesti ala kattev kõige viimaste ortofotode mosaiik ehk nn "lina". Linasse on kokku sulatatud erineva resolutsiooniga ortofotod erinevatest aeropildistusobjektidest - sealhulgas metsanduslikest ja tiheasustusalade lendudest. Käesoleval hetkel koosneb lina ortofotodest, mis on tehtud valdavalt aastatel 2020–2021, piiriäärsed piirkonnad Kagu-Eestis 2017 ja 2019. Täpsem ülevaade linasse kuuluvate ortofotode aastatest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Metainfo-kartogrammid-p109.html. Ortofotode tootmise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus", "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ning määrus "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused".

  • Mudeli andmed hõlmavad kogu mereranniku ning Tartu linna piirides Emajõe. Mudel näitab veetaseme teoreetilist tõusu 25 cm sammuga (kõrgusvahemikke alates kaldajoonest). Tartu piirkonnas on kõrguse alusväärtuseks Emajõe graafiku null ehk 29,77 m üle merepinna (EH2000). Tegemist ei ole üleujutuste tõenäosusstsenaariumiga.

  • Masinõppe meetoditega kaugseire andmetest automaatselt tuvastatud esimese rinde surnud puude asukohad Eestis, eelkõige kuused ja männid. Tegemist on katsetusliku andmestikuga ning surnud puude alahinnanguga. Andmed sisaldavad välja "Aasta" - analüüsitud andmete hõive aasta. Analüüsitud andmete aastad on 2020-2023.

  • Eesti põhikaart 1:20 000 on topograafiline trükikaart, mida toodetakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest. Kaardile on kantud info kommunikatsioonide (teed, elektriliinid), asustuse, hüdrograafia, pinnamoe, toponüümide ja maakasutuse kohta. Lisaks ETAK andmetele on kaardile täiendavalt lisatud riikliku geodeetilise võrgu punktid ja koodnumbrid, riigipiirimärgid ja numbrid, maakonna- ja haldusüksuste piirid, kaitsealade piirid, kinnismälestised ja muinsuskaitsealad, tuletõrje veevõtukohad. Eesti põhikaart 1:20 000 ei kata tervet Eesti territooriumi. Igal aastal lisanduvad mõned uued trükikaardi lehed. Olemasolevate kaardilehtede kartogrammiga on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaalis, samuti Maa-ameti Ajalooliste kaartide kaardirakenduses. Eesti põhikaart 1:20 000 on saadaval trükikaardina ning digitaalkujul GeoTIFF formaadis.

  • Ajaloolised rakendusgeogeetilised planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist. Rakendusgeodeetiline planšett on kindlas mõõtkavas tehtud maa-ala plaan, mis annab edasi hetkelist infot soovitud piirkonna topograafilistest nähtustest (teed, hooned, puud, rajatised, kommunikatsioonid jms). Planšetid olid rakendusgeodeetiliste tööde tulemi üks väljundeid. Ajaloolised planšetid võivad olla kõval alusel, paberkujul või kilel. Valdaval pärinevad Maa-ameti geodeesia arhiivi säilikud RAS REI geodeesia fondist ja tehnilisest arhiivist. Vanimad rakendusgeodeetilised planšetid pärinevad 1950ndaist. Planšetid on georefereeritud ja nähtavad ning alla laaditavad rakendusgeodeetiliste planšettide kaardirakenduses. Osa planšette on skaneeritud ja leitavad rakendusgeodeetiliste tööde aruannete otsingu kaudu, kus planšetid on aruande üks osa.

  • Eesti põhikaart 1:10000 on suuremõõtkavaline topograafiline kaart, millele on kantud informatsioon kommunikatsioonide, maakasutuse, asustuse, hüdrograafia, pinnamoe ja toponüümide kohta. Eesti põhikaardi ruumiandmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust (ETAK), kohanimed kohanimeregistrist ning merealade samasügavusjoonte ning sügavuspunktide alusandmed transpordiameti hüdrograafia infosüsteemist. Kaardil on mitu väljundit: vektorandmestik, värviline- ja mustvalge rasterkaart. Iga aasta alguses luuakse kaart terve Eesti terrotooriumi ulatuses tervikuna uuesti. 2023. aasta Eesti põhikaart 1:10 000 on loodud ETAK andmetest seisuga 01.11.2022

  • Maa-ameti ajakohaste ortofotode mosaiikelemendid ja ortokujutiste katvused.