From 1 - 10 / 69
  • Tiheasustusalad on valla piirkonnad, kus ruumilise planeerimisega tuleb järgida linnalisele alale omaseid põhimõtteid. Tiheasustusaladeks loetakse linnad, alevid ning alevikud, harvem külakeskused. Tiheasustusalasid käsitletakse planeerimisseaduses, maareformiseaduses § 7 lg 4 ja looduskaitseseaduses § 38, lg 1, p 3. Andmeid tiheasustusalade kohta esitavad kohalikud omavalitsused ning andmeid kokku Maa-amet.

  • Teenuse kaudu on võimalik alla laadida asustusüksuste, omavalitsuste, maakondade piire ja polügoone, samuti riigipiiri maismaal ja merepiiri. Andmed sisaldavad EHAK koode ja nimesid. Andmed uuenevad kalendrikuu 2. päeval.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: ilmajaamad.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: väikesed püügiruudud.

  • Kiht sisaldab Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) jahipiirkondade nimistu andmeid.

  • Teenuse kaudu on võimalik alla laadida Geodeetiliste punktide andmekogu andmeid: 1) Riiklik geodeetiline võrk 2) Gravimeetriline võrk 3) Kohalik geodeetiline võrk 4) Kõrgusvõrk 5) Geodeetiliste märkide seisukorra teemakaart

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: lähtejoon, merealapiir, siseveed, territoriaalmeri ja majandusvöönd.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: mulla tüübid.

  • Kiht sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi puurauke.

  • Teenuse kaudu on alla laaditavad: EUREF-EST97 1´ geodeetiline koordinaatvõrk ja koordinaatvõrgu punktid; L-EST97 1km ristkoordinaatvõrk ja koordinaatvõrgu punktid; UTM 5km ja 10km viitevõrgustikud; Eesti põhikaardi nomenklatuuri kaardilehed (1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000), Eesti põhikaardi 1:20 000 trükitud kaardilehtede ja teiste ajalooliste kaartide trükitud kaardilehtede ruudustikud (verstakaardid, Eesti Vabariigi kaardid 20. saj esimesest poolest, NSVL topokaardid, Saksa sõjaväe ülevaatekaart).