From 1 - 10 / 67
  • Ruudustikupõhised rahvastiku andmed. Rahvaloenduse andmed on georeferentseeritud hoone täpsusega, mis võimaldab andmeid agregeerida erineva resolutsiooniga ruutvõrkude tasandile. Ruutudesse agregeerimisel võeti aluseks hoone tsentroid. Mitme ruudu piiresse jääva hoone andmed seoti selle ruuduga, kus asus hoone tsentroid. Kui rahvastiku andmeid ei olnud võimalik seostada hoonega (andmed seoti hoonega aadressi alusel ja mõnel juhul aadress ei olnud tuvastatav), lisati andmed küla või loendusjaoskonna keskele. Küla- või jaoskonnakeskusega on seotud ka loendatud kodutud. Kui ruudus on alla nelja elaniku, siis ruudu kogu elanike arv on tähistatud „-4“. Rahvastiku 1 km x 1 km ruutkaart katab kogu Eesti territooriumi sisaldades ainult asustatud ruute. Ruudustikupõhised andmed on aluseks pädevate otsuste langetamisel ühiskondlike planeeringute ja arengukavade, sh regionaalarengu kava koostamisel. Ruudustikupõhiseid andmeid kasutatakse teaduslikes uuringutes, erasektoris peamiselt parima asukoha valikul ning sihtgrupi määratlemisel. Teenuses on ruudud kahel kihil - nii L-EST97 ristkoordinaatide süsteemi kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruudustikena. Andmete allikas: Statistikaamet

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: mulla tüübid.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE eelgenereeritud failide allalaadimisteenus (Atom), mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: elektrivõrk, gaasivõrk, soojusvõrk, kanalisatsioonivõrk, veevõrk. Andmed pärinevad Kitsendusi põhjustavate objektide andmekogust.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: õhuruumiala, standardne instrumentaalväljumine, standardne instrumentaalsaabumine, instrumentaallähenemise protseduur, ruleerimistee-ala, rajaala, perrooniala, lennuvälja ala, lennumarsruut. Andmed pärinevad Lennuliiklusteeninduse AS-lt.

  • Maa-ameti poolt loodud INSPIRE allalaadimisteenus, mis sisaldab Eesti merepiirkondade kihti. Andmete haldaja on transpordiamet.

  • PRIA poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks andmekihid Põllumassiivid ja Maastikuelemendid (LPIS).Andmed pärinevad PRIA andmebaasist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE eelgenereeritud failide allalaadimisteenus (Atom), mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: puuraugud, geoloogilised murrangud, geoloogilised üksused, geomorfoloogilised nähtused. Puuraukude andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi faktilise materjali andmestikust. Hüdrogeoloogilised puuraugud pärinevad keskkonnaregistrist. Geoloogiliste murrangute andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi (1:50 000), Eesti Geoloogiakeskuse 1:400 000 kristalse aluskorra ning 1:400 000 aluspõhja geoloogilise kaardi andmetest. Geoloogiliste üksuste andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi (1:50 000), Eesti Geoloogiakeskuse 1:400 000 kristalse aluskorra ning 1:400 000 aluspõhja geoloogilise kaardi andmetest. Geomorfoloogiliste nähtuste andmed pärinevad Eesti geoloogilise baaskaardi andmetest.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: Eesti paisud. Kiht sisaldab infot töökorras olevate Eesti paisude asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta. Andmeid hallatakse Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS).

  • Kaardikiht sisaldab statistiline ruutvõrku 1x1km, mis on mõeldud asukohapõhiste andmete esitamiseks ruumiliselt homogeensete pinnaühikute lõikes. Iga ruutu iseloomustab unikaalne identifikaator, mis kajastab ruudu küljepikkust ja ruudu alumise vasaku nurga tasapinnalisi ristkoordinaate. Statistiline ruutvõrk ühtib Eesti põhikaardi ruudustikuga. Ruutvõrk on saadaval nii L-EST97 ristkoordinaatide kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruumikujudena.

  • Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) kantud keskkonnaseire jaamad, alad ja kohad.