From 1 - 10 / 62
  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE eelgenereeritud failide allalaadimisteenus (Atom), mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: Mäeeraldis, maavara ilmingud. Andmed pärinevad Keskkonnaregistri maardlate nimistust ning Geoloogilise baaskaardi maavarade andmetest.

  • Teenuse kaudu on võimalik alla laadida Geodeetiliste punktide andmekogu andmeid: 1) Riiklik geodeetiline võrk 2) Gravimeetriline võrk 3) Kohalik geodeetiline võrk 4) Kõrgusvõrk 5) Geodeetiliste märkide seisukorra teemakaart

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks kultuurilised, arheoloogilised, keskkonna ja looduslikud kaitsealused kohad. ---> Looduskaitse andmed pärinevad keskkonnaregistrist. Kultuuri- ja arheoloogiamälestiste teemade andmed pärinevad Kultuurimälestiste riiklikust registrist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks ETAK ehitised 2D.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE eelgenereeritud failide allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: aadressid. Aadresside andmed pärinevad riigi aadressiandmete infosüsteemist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: liiklusala, liiklussõlmpunkt, liikluslõik. Teenus hõlmab teede ja rööbasteede, õhutranspordi- ja veetranspordivõrgu ning köisteede andmed. Andmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust, teeregistrist, Lennuametist, Veeteede ametist.

  • Eesti keskkonnaregistri reoveepuhastid ja heitvee väljalaskmete baas sisaldab infot reoveepuhastite, kompostimisväljakute jms kohta.

  • Jäätmete kogumise ja töötlemisega seotud infot koondav andmekogu. Sisaldab infot jäätmete kogumise, käitlemise, töötlemise ja ladustamise kohta.

  • Kiht sisaldab Keskkonnaregistri puurkaevude nimistut.

  • PRIA poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: AgriculturalHolding (põllumajandusettevõtted), AquaculturalHolding (vesiviljelusettevõtted), Sites, AbstractInstallation, Agribuilding (põllumajandus- ja vesiviljelushooned).Andmed pärinevad PRIA loomaderegistri andmebaasist.