From 1 - 10 / 11
  • Koondab avalikult kasutatavate teede tehnilised andmed. Andmed ja andmete päringute alusel koostatud aruanded on kasutamiseks Maanteeameti töötajatele, kohalike omavalitsuste spetsialistidele riigi teedevõrguga seonduvate küsimuste lahendamisel ja otsuste tegemisel.

  • Ajaloolised rakendusgeogeetilised planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist. Rakendusgeodeetiline planšett on kindlas mõõtkavas tehtud maa-ala plaan, mis annab edasi hetkelist infot soovitud piirkonna topograafilistest nähtustest (teed, hooned, puud, rajatised, kommunikatsioonid jms). Planšetid olid rakendusgeodeetiliste tööde tulemi üks väljundeid. Ajaloolised planšetid võivad olla kõval alusel, paberkujul või kilel. Valdaval pärinevad Maa-ameti geodeesia arhiivi säilikud RAS REI geodeesia fondist ja tehnilisest arhiivist. Vanimad rakendusgeodeetilised planšetid pärinevad 1950ndaist. Planšetid on georefereeritud ja nähtavad ning alla laaditavad rakendusgeodeetiliste planšettide kaardirakenduses. Osa planšette on skaneeritud ja leitavad rakendusgeodeetiliste tööde aruannete otsingu kaudu, kus planšetid on aruande üks osa.

  • Regio andmebaas sisaldab hoonete ruumikujusid koos hoonete kohta käiva lisainfoga. Nii Eesti, Läti kui Leedu riigi aladel on hooneid kaardistatud terve riigi ulatuses. Hoonete ruumikujud on seotud aadressidega. Lisaks on Eesti hoonete ruumikujudel lisainfona küljes kasutusotstarve, kusjuures ühel hoonel võib olla määratud mitu kasutusotstarvet. The buildings database contains footprints of buildings. The data covers the entire territory of all three Baltic States. Footprints of buildings are related to addresses. In addition, the building footprints in Estonia have a purpose of use attached to them as additional information, whereas one building can have several purposes of use.

  • Liikluskorralduslike rajatiste 3D mudelid sisaldavad sildu ja autotunneleid, mis on saadud ETAK andmete töötlemise tulemusel. Need 3D mudelid on LOD1 detailsusega, kujutades objekte (sildade puhul sillaplaati) üldistatud risttahukatena. Ruumikujud (GDB ja CityGML vormingus) sisaldavad järgmisi atribuutandmeid: • etak_id - ETAK objekti unikaalne identifikaator • lod1_muutmisaeg - 3D ruumikuju loomise aeg • etak_muutmisaeg - ETAK 2D andmetes objekti viimase muutmise aeg • tyyp - objekti tüüp ETAK-is • knr_id - objekti unikaalne tunnus kohanimeregistris • nimetus - objekti nimetus • z_max - objekti max kõrgus (EH2000) • vertikaalne_voimendus - 3D ruumikuju loomisel rakendatud vertikaalne nihe objekti z_max väärtusest. Uued 3D ruumikujud liikluskorralduslikele rajatistele arvutatakse tänases töövoos üks kord aastas (kalendriaasta esimeses kvartalis) kevadise ja madallennuga kogutud ALS punktipilvedest. Olemasolevate ruumikujude atribuutandmeid uuendatakse vastavalt vajadusele mõned korrad aastas, samuti kustutatakse perioodiliselt levitatavate andmete hulgast need 3D rajatised, mis on ETAK andmetest eemaldatud.

  • Info huviväärsuste ja turismiobjektide (POI – Points of Interest) kohta kõikides Balti riikides. Kogutud on väga erinevates kategooriates objekte. Huviväärsused on andmebaasis punktidena ning osaliselt ka aladena (AOI – Areas of Interest). Huviväärsustel on järgmised atribuudid: kategooria, nimi, liigisõna, kaubamärgi info, aadress, lahtioleku aeg, telefoninumber, kodulehe veebiaadress, e-posti aadress, objekti kartograafilise kuvamise klass. Igale huviväärsusele on võimalik määrata tema juurde kuuluvad juurdepääsupunktid ehk kohad teedevõrgustikul, mis on parimad huviväärsuseni jõudmiseks. Regio provides a database of POIs (Points of Interest) across the Baltic States. The POI data of Estonia, Latvia and Lithuania can be provided in a large variety of categories and types. Points of interest are in the database as point features and as area features (AOI - Areas of Interest). The POI data has following attributes: category, name, type, brand, address, visiting hours, phone, www, email, display class. When required, POI dataset can be supplemented with unique access point information.

  • Regiol on Eesti, Läti ja Leedu kohta pidevalt uuenev ja täpne aadresside andmebaas. Kõigi kolme Balti riigi aadressid on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse. Aadressid on esitatud aadresspunktidena. Aadresspunktid on seostatavad Regio territoriaalüksuste andmebaasiga, mille läbi saab anda kõrgemate tasemete aadresspunktidele ka haldus- või asustusüksuse ruumikuju. Regio aadressandmete baas on kohandatud toetama kvaliteetse ning detailiderikka kuid samas optimeeritud aadressotsingu, pöördgeokodeerimise ja kohanimeloendi teenuseid. Sihtnumbrite info on andmebaasis nii punktide kujul kui ka sihtnumbrialadena. Juurdepääsupunktideks on navigatsiooniteekonna algus- või sihtkohaks oleva aadressi juurde kõige paremini juhatavad teedevõrgustiku punktid. Lisaks aadressidele sisaldab Regio aadressandmebaas veel infot mitteametlike kohanimede, endiste aadresside ja loodusobjektide nimede kohta. Regio provides a continuously updated accurate database of Estonian, Latvian and Lithuanian addresses. The data structures of all three Baltic countries are presented in the same format, which ensures convenient use of the data. Addresses are presented as address points in the database. Addresspoints can be further associated with their areal representations in administrative units database. Regio address database is designed to support high quality geocoding, reverse geocoding and gazetteer services. Postcodes are presented both as points and as areas in the database. Access point information identifies the best site along the transportation network for use as the start or destination of a navigation route. In addition to officially valid addresses, Regio address database also contains information of unofficial names of places, former addresses and names of natural objects.

  • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse üldist tähtsust omavate topograafiliste nähtuste andmed ning andmed, mis kirjeldavad nende nähtuste sisu, suhteid ja konteksti. ETAK nähtuste grupid on: pinnamood, veekogud ja hüdrograafilised rajatised, kõlvikud, ehitised, transport, tehnovõrgud. ETAK andmete alusel koostatakse topograafilisi kaarte. ETAK katab kogu Eesti territooriumi. Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused".

  • 3D hoone LoD2 (level of detail 2) ruumikuju sisaldab katuse detailset kuju. Hoonete mudelid on valmistatud automaatse andmetöötlusega Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest (hoonete 2D kujud ja aerolaserskaneerimise (ALS) punktipilv) kogu Eesti enam kui 800 000 hoone kohta. Ruumikujud (GDB ja CityGML vormingus) sisaldavad järgmisi atribuutandmeid: • etak_id - ETAK objekti unikaalne identifikaator • ehr_gid - ehitisregistri objekti unikaalne identifikaator • ads_oid - aadressiandmete süsteemi objekti unikaalne identifikaator • ads_lähiaadress - ametlik lähiaadress • lod2_muutmisaeg - 3D ruumikuju loomise aeg • z_min - objekti min kõrgus (EH2000) • z_max - objekti max kõrgus (EH2000) • etak_muutmisaeg - ETAK 2D andmetes objekti viimase muutmise aeg • tyyp - objekti tüüp ETAK-is • als_aasta - 3D ruumikuju loomisel kasutatud ALS andmete aasta Uued 3D hoonete ruumikujud arvutatakse tänases töövoos üks kord aastas (kalendriaasta esimeses kvartalis) kevadise ja madallennuga kogutud ALS punktipilvedest. Olemasolevate 3D hoonete atribuutandmeid uuendatakse vastavalt vajadusele mõned korrad aastas, samuti kustutatakse perioodiliselt levitatavate andmete hulgast need 3D hooned, mis on ETAK andmetest eemaldatud.

  • Andmestik sisaldab kolme Balti riiki hõlmavat ühtse andmebaasistruktuuri ja standardiseeritud atribuutidega hierarhilist haldus- ja asustusüksuste võrgustikku. Hierarhias kõrgeimal kohal asuvad riigid ning madalaimal tasemel asustusüksused või nende osad (kui eristuvad linnaosad). Vahepealsed tasemed sõltuvad riiklikust haldusjaotusest ning kohalikust kombest territooriume nimetada. Andmebaas on seostatav Regio aadressandmebaasiga, mis võimaldab neid ühtse tervikuna kasutada ja annab territooriumitele lisaväärtust (näiteks rahvaaarvud). The database contains a hierarchical network of administrative and settlement units of Baltic states in a standardized form. Countries are at the highest position in the hierarchy and population units or their parts (if districts are distinguished) at the lowest level. The intermediate levels depend on the national administrative division and the local custom of naming territories. The database can be linked to the Regio address database, which allows them to be used as a single entity and gives territories additional value (for example, population figures).

  • 3D hoone LoD1 (level of detail 1) ruumikuju modelleerib hoonet lameda katusega, mille kõrgus vastab hoone maksimaalsele kõrgusele. Hoonete mudelid on valmistatud automaatse andmetöötlusega Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest (hoonete 2D kujud ja aerolaserskaneerimise (ALS) punktipilv) kogu Eesti enam kui 800 000 hoone kohta. Ruumikujud (GDB ja CityGML vormingus) sisaldavad järgmisi atribuutandmeid: • etak_id - ETAK objekti unikaalne identifikaator • ehr_gid - ehitisregistri objekti unikaalne identifikaator • ads_oid - aadressiandmete süsteemi objekti unikaalne identifikaator • ads_lähiaadress - ametlik lähiaadress • lod1_muutmisaeg - 3D ruumikuju loomise aeg • z_min - objekti min kõrgus (EH2000) • z_max - objekti max kõrgus (EH2000) • etak_muutmisaeg - ETAK 2D andmetes objekti viimase muutmise aeg • tyyp - objekti tüüp ETAK-is • als_aasta - 3D ruumikuju loomisel kasutatud ALS andmete aasta Uued 3D hoonete ruumikujud arvutatakse tänases töövoos üks kord aastas (kalendriaasta esimeses kvartalis) kevadise ja madallennuga kogutud ALS punktipilvedest. Olemasolevate 3D hoonete atribuutandmeid uuendatakse vastavalt vajadusele mõned korrad aastas, samuti kustutatakse perioodiliselt levitatavate andmete hulgast need 3D hooned, mis on ETAK andmetest eemaldatud.