From 1 - 10 / 70
  • Kiht sisaldab Eesti keskkkonnaregistri põhjaveevaru kasutamise piirkondi. Allikas: EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.

  • Teenus sisaldab ajaloolisi haldusüksusi alates 1917. aastast kuni käesoleva ajani. Esindatud aastad: 1917, 1922, 1938, 1959, 1979, 1989, 1997, 1999 - 2021.

  • Teenus sisaldab keskkonnaregistri maardlate nimistust ja muudest andmekogudest pärit maavaradega seonduvat infot: 1) Maardlad 2) Maardlate varud (plokid) 3) Mäeeraldised (kehtivad, taotletavad) 4) Mäeeraldiste teenindusmaad 5) Uuringualad (kehtivad, taotletavad) 6) Maavarad (geoloogilise baaskaardi leiukohad, levialad, perspektiivalad, muud maavarailmingud, põlevkivi kaevandamise tagajärjed) 7) Turbaalad (korrastatud, korrastatavad, kasutatavad)

  • Teenus sisaldab Geodeetiliste punktide andmekogu andmeid: 1) Riiklik geodeetiline võrk 2) Gravimeetriline võrk 3) Kohalik geodeetiline võrk 4) Kõrgusvõrk 5) Geodeetiliste märkide seisukorra teemakaart

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: liiklusala, liiklussõlmpunkt, liikluslõik. Teenus hõlmab teede ja rööbasteede, õhutranspordi- ja veetranspordivõrgu ning köisteede andmed. --> Andmed pärinevad või on tuletatud Eesti topograafia andmekogu, Teeregistri, Lennuameti ja Veeteede ameti andmetest.

  • Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) avalik OGC WMS kaardiandmete teenus. Avatud kasutamiseks OGC WMS versioonid 1.1.1 ja 1.3.0. Teenuses esitatud kaardikihtide andmed on informatiivsed ning me ei saa garanteerida selle teenuse või temas sisalduvate andmete kättesaadavust tulevikus. Anname endast parima, et selles teenuses sisalduvad andmehulgad oleks siiski võimalikult ajakohased.

  • Eesti keskkonnaregistri reoveepuhastid ja heitvee väljalaskmete baas sisaldab infot reoveepuhastite, kompostimisväljakute jms kohta.

  • Loodusvaatluste andmebaas on loodud kõigile loodushuvilistele sisestamaks vaatlusi erinevate liikide kohta. Lisaks elavate isendite vaatlustele saab andmebaasi sisestada ka tegevusjälgede (käpajäljed, ekskremendid) ja surnud isendite (nt autolt löögi saanud teeservas lebav rebane) nägemist. Kiht ei sisalda I ja II kategooria liike. Andmeid haldav organisatsioon: Keskkonnaagentuur.

  • Eesti geoloogilise baaskaardi puuraugud

  • PRIA poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: AgriculturalHolding (põllumajandusettevõtted), AquaculturalHolding (vesiviljelusettevõtted), Sites, AbstractInstallation, Agribuilding (põllumajandus- ja vesiviljelushooned). Andmed pärinevad PRIA loomaderegistri andmebaasist.