From 1 - 10 / 80
  • The Land Board's basemap in grey tones. For the sake of readability of the map, the blue tone of the water network is preserved.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: maakate.

  • Merestrateegia raamdirektiivile vastav merepõhja elupaikade põhitüüpide leviku kaardikiht, mis oli loodud töö „Eesti mereala elupaikade kaardiandmete kaasajastamine“ tulemusena (TÜ Eesti mereinstituut, 2018).

  • WMS sisaldab analoogselt Aadressiandmete süsteemi avalikule kaardirakendusele järgmisi andmekihte: Haldusüksuse administratiivkeskus, Aadressid, Katastriüksuse aadressipunkt, Liikluspinna aadressipunkt, Kehtiv liikluspind, Väikekoha aadressipunkt, Kehtiv väikekoht, Hoone (ADS), Hoone aadress, Hoone kuju, Kohanimeregistri nimeobjekti tunnuspunkt, Endise kohanime tunnuspunkt, Mitteametlikud aadressiobjektid (KNABi kohanimed, Võrumaa kohanimed, asumid, linnaosad). Aadressiandmed pärinevad Aadressiandmete süsteemi infosüsteemist ja sisaldab Eesti ametlikke aadressiandmeis. Aadresside muutmine või parandamine on Eestis kohalike omavalitsuste pädevuses.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: väikesed püügiruudud.

  • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) tuumandmete vaatamisteenus. Andmed on jaotatud teemade kaupa (kõlvikud, teed, veekogud, ehitised, pinnavormid) ning graafilise elemendi tüübi järgi (joon-, punkt-, pindobjektid) 39-le (kaardi)kihile. Andmed uuenevad andmekogus igapäevaselt ning eelmise päeva muudatused on teenuse kaudu kättesaadavad järgmisel päeval.

  • Maa-ameti poolt loodud INSPIRE vaatamisteenus, mis sisaldab Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) hallatavaid 1) rahvusvahelise tähtsusega kaitstavaid alasid: Helcom-i alad (Läänemere kaitse konventsiooni mereelupaikade ja elustiku kaitse osa), Ramsar-i alad (Ramsari konventsiooni nõuetele vastavad väärtuslikud märgalad, mis on Ramsari komisjoni poolt kinnitatud), Natura 2000 (loodus- ja linnualad), Biosfääri kaitseala (Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala piir); 2) avalikke kaitsealuseid loodusobjekte: kaitsealad, hoiualad, kaitstavad looduse üksikobjektid, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

  • WMS pakub maa-ameti aluskaardi teenust. Aluskaart sisaldab järgmisi kaardigruppe: 1) ETAK lisa (ETAK punktobjektid, elektriliinid, torujuhtmed, kirikud) 2) Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed) 3) Teed - valged (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed) 4) Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed) 5) Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed) 6) ETAK (hooned, rajatised, ETAK kõlvikud (maakate), pinnavormid, vetevõrk, kohanimed jne) 7) Baaskaart (üldistus ETAK andmetest; maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed) 8) Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)

  • Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) kantud keskkonnaseire jaamad, alad ja kohad.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: sadamaregistri sadamad, sadamaregistri sadamaalad.