From 1 - 10 / 90
  • The Land Board's basemap in grey tones. For the sake of readability of the map, the blue tone of the water network is preserved.

  • Teenuse kaudu on kasutatavad koordinaatvõrgud ja kaardilehtede jaotused. Koordinaatvõrgud teenuses: geodeetiline koordinaatvõrk EUREF-EST97 (mõõtkavale kohanduv võrk ja 1´ suurune võrk ning koordinaatvõrgu punktid), ristkoordinaatvõrk L-EST97 (mõõtkavale kohanduv võrk ja 1km suurune võrk ning koordinaatvõrgu punktid), ristkoordinaatvõrgud UTM 34N ja 35N, viitevõrgustikud UTM 5km ja 10km. Kaardilehtede jaotused teenuses: Eesti põhikaardi nomenklatuuri kaardilehed (1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000), Eesti põhikaardi 1:20 000 trükitud kaardilehtede ja teiste ajalooliste kaartide trükitud kaardilehtede ruudustikud (verstakaardid, Eesti Vabariigi kaardid 20. saj esimesest poolest, NSVL topokaardid, Saksa sõjaväe ülevaatekaart).

  • PRIA poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks kihid Põllumassiivid ja Maastikuelemendid (LPIS). Andmed pärinevad PRIA põllumassiivide andmebaasist.

  • Sisaldab Eesti nitraaditundlikku ala. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala (kogupindalaga 3250 km2 ) jaguneb põhjaosas paiknevaks Pandivere ja lõunapool paiknevaks Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikuks piirkonnaks. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa NTA kaitse-eeskirjaga on määratud kaitsmata põhjaveega pae- ja karstialad ning kehtestatud kitsenduste ulatus allikate ja karstilehtrite ümbruses ning kaitsmata põhjaveega aladel.

  • Maa-ameti poolt kokku koondatud avalikud planeeringuandmed. Andmed on edastatud Maa-ametile kohalike omavalitsuste poolt või saadud üleriigilise planeeringute andmekogu (PLANK) ruumiandmeteenuse vahendusel. Detail- ja üldplaneeringu digitaalsed kihid on esitatud teenuses muutmata kujul. Lisaks sisaldub teenuses maade korralise hindamise jaoks digiteeritud kihte (krundid, hoonestusalad), mille õigsust on kontrollinud KOV. Detailplaneeringu kihtidena on esitatud: avalikult kasutatav ala, haljastus, hoonestusala, avalik juurdepääs, keskkonnatingimusega ala, krunt, kuja, maaparandusala, rajatis, servituudi vajadus, avalikes huvides omandamise vajadus, tehnovõrk ja -rajatis, tingimusega ala, tee ja tänava asukoht. Detailplaneeringu alade puhul on teenuses kaks kihti. Esimene on Maa-ameti enda koostatud kiht – detailplaneeringute valveplaan, mille puhul on eesmärgiks saavutada ilma kattuvusteta ehk topoloogiliselt korrektne kiht (detail_plan_valveplaan). See on informatiivne kiht – Maa-ameti enda toode ja ei oma juriidilist tähendust ega ole vastavuses PLANK andmekogus hoiustatud KOV poolt kehtestatud detailplaneeringute piiridega. Teine detailplaneeringu jooniste kihtide komplektis olev planeeringuala piir (detail_plan_ala) on loodud planeeringu koostaja poolt, on juriidiliselt siduv, kuid see ei pruugi arvestada naabruses asuvaid teisi planeeringualasid ja võib seetõttu sisaldada alasid, millele planeeringu lahendust ei kehtestatud. Need andmed (detail_plan_ala) on edastatud maakatastripidajale kohalike omavalitsuste poolt või saadud üleriigilise planeeringute andmekogu (PLANK) ruumiandmeteenuse vahendusel. Üldplaneeringu kihtidena on esitatud: arhitektuurivõistluse korraldamise kohustusega ala, detailplaneeringu koostamise kohustusega ala, avalik juurdepääs, kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise asukoht, keskkonnatingimusega ala, kohaliku tähtsusega kultuuripärand, kohaliku tähtsusega looduskaitse, maakasutuse juhtotstarve, maaparandusala, muud planeeringumääruse välised alad ja objektid, olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht, puhke- ja virgestusala, supelrand, rohevõrgustiku ala, avalikes huvides omandamise vajadus, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi muudatus, jäätmekäitluskoha asukoht, tehnovõrgu ja -rajatise asukoht, tingimusega ala, transpordivõrgustiku asukoht, väärtuslik maastik, miljööväärtuslik ala, väärtuslik põllumajandusmaa, rohealad kogu üldplaneeringu ulatuses, väärtuslik vaatekoht ja -koridor, sanitaarkaitsealaga veehaare, üleujutusega ala.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted ning nende ettevõtete tootmiskohad. Andmed pärinevad PRIA loomaderegistri andmebaasist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: heiteallikad õhku. Kiht sisaldab heiteallikaid õhku KOTKAS infosüsteemi heiteallikate registrist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: maavara ilming, maavara leiukoht ja mäeeraldised.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: funktsionaalne teeklass, radade arv, teed numbritega, teelõik, E-teed, teekate ja teekatte laius.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mis sisaldab Eesti topograafia andmekogu transpordivõrgu peamisi kihte: teed, teeala, raudtee ja köistee. Samuti teemaatilisi kihte: elektriraudtee, rööpmelaiusega raudtee, funktsionaalne teeklass, tee laius, tee-teenindusala tüüp, teed numbritega ja teekate.