From 1 - 10 / 106
  • The Land Board's basemap in grey tones. For the sake of readability of the map, the blue tone of the water network is preserved.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mis sisaldab Eesti haldus- ja asustusüksusi: maakonnad, omavalitsused ja asustusüksused. Andmed pärinevad maakatastri katastrikaardilt.

  • Teenus on loodud mahepõllumajanduse tutvustamiseks ning ökoloogilise põllumajandusega seotud andmete kasutamise hõlbustamiseks. Eesmärk on anda ülevaade tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast, registreeritud ja potentsiaalsest korjealast ning mahemesilastest. Teenuses kuvatakse Põllumajandus- ja Toiduametis registreeritud mahepõllumajandusmaad ja mahesaaduste korjealad, potentsiaalsed korjealad (RMK alad, mille kohta on teavitanud et nendel aladel ei ole kolme eelneva aasta jooksul kasutatud ning ei kasutata ka sel aastal mahepõllumajanduses keelatud väetiseid ja taimekaitsevahendeid) ja mahemesilad. Mahekaardil andmed uuendatud oktoobris 2023, andmed kajastavad mahealade 2022 aasta seisu. Kaardikihid: Mahepõllumajandusmaa Mahesaaduste korjeala (registreeritud) Potentsiaalne korjeala (RMK riigimets) Mahemesila

  • Teenus sisaldab riigimaaoksjonite ruumikujusid polügonidena. Ruumikujuna on välja toodud oksjonil olev katastriüksus. Oksjonite kihil on atribuutandmetena välja toodud objekti ID, oksjoni tüüp, korraldaja, oksjoni lõpukuupäev, alghind, tagatisraha summa, osalustasu, kasutusala pindala, staatus ning link oksjonile riigimaaoksjoni keskkonnas. Täpsema info riigimaaoksjonite kohta leiab aadressil https://riigimaaoksjon.ee ja https://kataster.ee/riigimaa-oksjon.

  • Teenus sisaldab Eesti haldus- ja asustusüksuste ja linnade ruumikujude kihte polügonidena. Kihid on jaotatud maakondadeks, omavalitsusteks, asustusüksusteks ja linnadeks. Antud teenus sobib hästi kasutuseks kaardirakendustes, kus on vaja näidata kõiki EHAK üksuse piire ja atribuute ajakohase seisuga (1-2 ööpäeva). Atribuutandmed sisaldavad objekti nime, EHAK koodi, tüüpi, versiooni algust, seadusliku alust ja kõrgema taseme EHAK üksuste nime ja koode. Haldus- ja asustusüksuste piirid teenuses on kattuvad. Lisastiilina on olemas kõikidel kihtidel ka lipikute stiil, kus kujutatakse objekti nime. Uue stiili lisamiseks või arendamiseks võtta ühendust katastertugi@maaamet.ee EHAK ehk Eesti haldus- ja asustusjaotuse kohta leiab rohkem infot Statistikaameti lehelt https://klassifikaatorid.stat.ee/Item/stat.ee/c4c47742-12d7-4fea-bc8c-5aeca9112e2a/. Andmed uuenevad igal öösel.

  • WMS pakub maa-ameti aluskaardi teenust. Aluskaart sisaldab järgmisi kaardigruppe: 1) ETAK lisa (ETAK punktobjektid, elektriliinid, torujuhtmed, kirikud) 2) Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed) 3) Teed - valged (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed) 4) Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed) 5) Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed) 6) ETAK (hooned, rajatised, ETAK kõlvikud (maakate), pinnavormid, vetevõrk, kohanimed jne) 7) Baaskaart (üldistus ETAK andmetest; maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed) 8) Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)

  • Maa-ameti poolt hallatav vaatamisteenus, milles on järgmised kaardikihid: pliivabad jahialad, 6m isobaat, huntide ohjamispiirkonnad (KeA). 6m isobaat ehk samasügavusjoon on arvutatud Transpordiameti "Mõõtealade andmekogu" sügavuspunktide alusel.

  • Jäätmekäitluskohtade andmeid koondav andmekogu. Jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks. Jäätmekäitluskoht on ka maa-ala, kus jäätmete taaskasutamine võimaldab parendada mullaviljakust, maa-ala keskkonnaseisundit või selle kasutusvõimalusi või maa-ala, kus tehakse jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise toiminguid, milleks ehitise olemasolu ei ole vajalik.

  • Kiht sisaldab Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) puurkaevude nimistu andmeid.

  • PRIA poolt pakutav allalaadimisteenus. Andmekogu sisaldab: Põllumassiivid - põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal. Põllumassiivi andmetes olev kultuuride info on pärit viimaselt pindalatoetuste taotluselt. Värskeima taotluse info jõuab teenusesse iga aasta 17. juunil, s.o peale taotlemise lõppu. Põllud – põllud, mis on viimasel pindalatoetuste taotlusel. Viimase aasta taotlusel olevad põllud jõuavad teenusesse alates 17. juunist. Põldude andmetes kajastub lisaks maakasutusele ja kultuurile ka niitmise tuvastamise seis rohumaadel. Loomakasvatushooned – loomapidajate esitatud andmed loomakasvatushoonete ja -rajatiste kohta. Maastikuelemendid – säilitatavad maastikuelemendid (põllusaar, metsasiil, puuderida, hekk, kraav, kiviaed). PLK 2014-2020 – poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlemiseks sobivad kooslused. Värskeima taotluse info jõuab teenusesse iga aasta 17. juunil, s.o peale taotlemise lõppu. PLK taotletud alad – alad, mis on viimasel pindalatoetuste taotlusel ja kuhu on taotletud poolloodusliku koosluse hooldamise toetust. Viimase aasta taotlusel olevad alad jõuavad teenusesse alates 17. juunist.