From 1 - 10 / 80
  • Andmed alade kohta, mida iseloomustavad spetsiifilised ökoloogilised tingimused, protsessid, struktuurid ja (elu alalhoiu-) funktsioonid, mis füüsiliselt toetavad seal elavaid organisme. Hõlmab maa- ja veealasid, mida eristatakse geograafiliste, abiootiliste ja biootiliste tunnuste järgi ja mis on täielikult looduslikud või poollooduslikud.

  • Loodusdirektiivi elupaigatüüpide 1110, 1140, 1170 leviku kaasajastatud kaardikihid. Kaardikiht on loodud modelleerimise tulemusena töö "Eesti mereala elupaikade kaardiandmete kaasajastamine" raames (TÜ EMI, 2018). Kihid esitavad kolm kuuest Eesti meres esinevatest elupaigatüüpidest (vastavalt Paal (2007) loodusdirektiivi elupaigatüüpide käsiraamatule). Sisendandmetena kasutati riikliku keskkonnaseire ja erinevate asjakohaste projektide raames kogutud seireandmeid. Andmete kasutamisel peab meeles pidama, et tegemist on modelleeritud leviku kihtidega. Mida suuremad on proovipunktide vahelised kaugused, seda madalama usaldusväärsusega on nende põhjal valminud kaardid.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: Eesti paisud. Kiht sisaldab infot töökorras olevate Eesti paisude asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta. Andmeid hallatakse Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS).

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: õhuruum, lennuvälja ala, lennuraja ala, ruleerimisala, perroon, lennumarsruudilõik. --> Õhutranspordivõrgu andmed pärinevad Lennuametist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: looduslikult tundlikud loodusalad.

  • Kütuseseire andmekogu on osa arendatavast riiklikust kütusekvaliteedi juhtimissüsteemist, mille üheks eesmärgiks on Euroopa Liidu direktiivide 93/12/EÜ, 98/70/EÜ, 99/32/EÜ, 2003/17/EÜ, 2003/30/EÜ ja 2005/33/EÜ nõuete täitmine, mis seisneb Eesti turul müüdavate ja tarbitavate vedelkütuste keskkonnaparameetrite kvaliteedist ning tarbitud vedelkütuste kogustest ülevaate saamises ning meetmete rakendamises tagamaks ainult kvaliteetse kütuse kasutamise Eesti turul.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: rannikumere veetaseme seireandmed.

  • Eesti keskkonnaregistri liikide leviku andmestik. Kiht ei sisalda I ja II kategooria liike. Andmeid haldav organisatsioon: Keskkonnaagentuur. Andmete haldaja: Marika Arro.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks Eesti navigatsioonimärkide andmekogu andmed: 1) tuletornid, tulepaagid, päevamärgid; 2) poid, toodrid.

  • Maa-ameti kõige esimene avalik WMS sisaldab järgmisi andmeid: 1) katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number), 2) KPO (kitsendused) andmed: KPO vööndid, veekaitselised ja keskkonnakaitselised objektid, tehnovõrgud, muud riiklikult olulised objektid; 3) mullakaart; 4) ajakohane ortofoto, ajakohane metsanduslik ortofoto (CIR-NGR); 5) värviline, reljeefivarjutusega ja mustvalge Eesti põhikaart 1:10000; 6) aluskaardi kihid kuni mõõtkavani 1:24 000: teed, haldus- ja asustuspiirid, maakate; 7) metainfo (ortofotode, Eesti põhikaardi ja lennuaegade kohta) kaardilehtede kaupa.