From 1 - 7 / 7
  • Merealad on Eesti maismaaga piirnev osa merest, millele laieneb Eesti jurisdiktsioon. Merealapiiride aluseks on Merealapiiride seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/MPS)

  • Ajaloolised andmed on saadaval alates 1917. aasta seisust kuni käesoleva ajani. Esindatud aastad ja andmed: • 1917 (mõisad, mõisamaad, kihelkonnad, maakonnad, kubermangud), • 1922, 1938 (maakonnad, vallad), • 1959, 1979, 1989 (rajoonid, külanõukogud), • 1997, 1999–tänapäev (maakonnad, omavalitsused, asustusüksused). Asustusüksused on puudu 1997., 2000., 2001. ja 2002. aastakäigul. Alates 2014. aasta andmetest on andmete seisu kuupäev 1. jaanuar. • 2018., 2020. a kohta ja alates 2022. aastast on saadaval ka haldusüksuste ruumikujud välispiirini (st merepiirini).

  • Andmekogu sisaldab NUTS piirkondade ruumikujusid ning nendega seotud nimesid ja koode. Eurostati poolt kasutusele võetud NUTS-koodide (pr. keeles NUTS - Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) eesmärk on luua ühtne alus territoriaalsele jaotusele Euroopa Liidu piirkondliku statistika kogumisel. Euroopa Parlamendi ja Komisjoni määrus (EC) No 1059/2003, mille alusel loodi statistiliste üksuste (NUTS) ühine klassifikatsioon, jõustus 11.06.2003. NUTS-koodide nomenklatuur on statistiliste piirkondade hierarhiline klassifikatsioon. NUTS-koodide klassifikatsiooni alusel jaotub Euroopa Liidu majandusterritoorium kolme statistilise taseme vahel: NUTS I - suurim piirkond, millel on administratiivne funktsioon; NUTS II - keskmise suurusega statistiline piirkond, varieerudes 100000 elanikust kuni 10 miljoni elanikuni; NUTS III - väikseim piirkond, enamasti ka halduspiirkond. Eesti ei jaotu NUTS I ja NUTS II alusel väiksemateks gruppideks. NUTS III tase koondab maakonnad gruppideks järgnevalt: EE001 Põhja-Eesti - Harju maakond; EE004 Lääne-Eesti - Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond; EE009 Kesk-Eesti - Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond; EE00A Kirde-Eesti - Ida-Viru maakond; EE008 Lõuna-Eesti - Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond.

  • Andmekogu sisaldab kohalike omavalitsusüksuste ruumikujusid ning nendega seotud nimesid ja koode, mis vastavad LAU2 piirkondadele (Local Administrative Units). LAU2 piirkonnad moodustavad osa piirkondlike üksuste statistilisest klassifikaatorist NUTS, mis loodi Eurostati poolt Euroopa Liidu liikmesriikide regionaalstatistika avaldamiseks.

  • Asumite ja mitteametlike linnaosade andmed kantakse aadressiandmete süsteemi mitteametlike piirkondadena. Mitteametlikud piirkonnad on kultuurilised üksused, mis aitavad hoida ning edendada kogukondade identiteeti ning tagavad parema aadressiotsingu. Piirkonnal on kohanimi, kuid ametlikus koha-aadressis see nimi ei kajastu.

  • Statistiline ruutvõrk on mõeldud asukohapõhiste andmete esitamiseks ruumiliselt homogeensete pinnaühikute lõikes. Iga ruutu iseloomustab unikaalne identifikaator, mis kajastab ruudu küljepikkust ja ruudu alumise vasaku nurga tasapinnalisi ristkoordinaate. Statistiline ruutvõrk ühtib Eesti põhikaardi ruudustikuga. Ruutvõrgu genereerimisel kasutati Eurostati tööriista Eurostat grid generation tool for ArcGIS (http://www.efgs.info/data/eurogrid/eurostat-grid-generation-tool-for-arcgis/view). Ruutvõrk on saadaval nii L-EST97 ristkoordinaatide kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruumikujudena.

  • Eesti haldus- ja asustusjaotuse andmed pärinevad maakatastrist. Andmekogu sisaldab maakondade, omavalitsuste, asustusüksuste ruumikujusid ja nendega seotud nimesid, tüüpe ning koode (EHAK - Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator). Maismaa osas on piirjooneks rannajoon (Eesti topograafia andmekogust), riigipiir (Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiri taastamise leping ja Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline ajutine kontrolljoon).