From 1 - 10 / 15
  • Andmestik sisaldab Tallinna lennuinfopiirkonnas asuvaid geograafilisi lennuinfo andmeid.

  • Regio aadressandmete API (application programming interface) teenus on lihtne ja usaldusväärne võimalus kasutada Eesti, Läti ja Leedu aadressandmeid kodulehel, e-poes või ettevõtte töörakenduses. Kõigi kolme Balti riigi aadressid on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse. Regio aadressandmebaas sisaldab muuhulgas sihtnumbreid, korterinumbreid ja talunimesid. Aadresse on võimalik tagastada erinevates projektsioonides. Teenus võimaldab tagastada ka endisi ja kehtetuid aadresse. API teenus võimaldab leida tektsiotsinguga täismahus aadressi teksti kujul (geokodeerimine), leida asukohakoordinaatidele vastava täismahus aadressi teksti kujul (pöördgeokodeerimine) ning võimaldab hierarhilisest aadress-süsteemist välja sõeluda korrektse tekstilise aadressi (kohanimeloend). Ühtlasi saab API teenust kasutades kontrollida sisestatava aadressi korrektsust. Regio’s address database API (application programming interface) service is a simple and convenient solution to use Estonian, Latvian and Lithuanian address data on web pages, e-shops or business application. The data structures of all three Baltic countries are presented in the same format, which ensures convenient use of the data. Regio's address database includes also postal codes, apartment numbers and farmsteads. Address coordinates can be retrieved in various projections. Address search enables return also invalid and expired addresses. Address API service allows to search for addresses from complete Estonian, Latvian and Lithuanian address database (geocoding), find addresses for given coordinates (reverse geocoding) and also filter out correct address in text format from hierarchical address system (gazetteer).

  • Regio navigatsiooniandmebaasi andmetel põhinev teekonnaarvutus võimaldab teekonda leida nii kliendi tarkvaras kui veebirakenduses. Teekonnaarvutuse algoritm võtab arvesse teekatete infot, suunalisust, radade infot, pöördepiiranguid, maksimaalset lubatud sõidukiirust, kõrguspiiranguid jpm. Regio pakub kolme erinevat teekonnaarvutamise lahendust: 1) traditsiooniline teekonna arvutamine võimaldab leida kahe ja enama punkti vahelise teekonna koos juhistega eesti või inglise keeles; 2) teekonna optimeerimise teenus võimaldab leida kiireima või lühima teekonna mitmete asukohapunktide vahel; 3) kaugusmaatriksi teenus võimaldab leida erinevate lähte- ning sihtpunktide vahelisi kaugusi, mis on mõõdetud mööda teed. Routing engine, based on Regio's navigation data, gives opportunity to find routes in software or web applications. Routing algorithm considers road directions, tracks, turns, maximum permitted driving speed, height limitations etc. Regio offers three different solutions: 1) Simple routing requests offers to calculate routes with instructions in Estonian or English between two or more locations; 2) Route optimization enables to find fastest or shortest route between many different locations (also known as Traveling Salesman Problem); 3) Distance Matrix enables to find distances along the road between different starting and end points.

  • Tiheasustusalad on valla piirkonnad, kus ruumilise planeerimisega tuleb järgida linnalisele alale omaseid põhimõtteid. Tiheasustusaladeks loetakse linnad, alevid ning alevikud, harvem külakeskused. Tiheasustusalasid käsitletakse planeerimisseaduses, maareformiseaduses § 7 lg 4 ja looduskaitseseaduses § 38, lg 1, p 3.

  • Regio huviväärsuste API pakub infot huviväärsuste ja turismiobjektide (POI – Points of Interest) kohta Balti riikides. Kui soovite näiteks kaardil kujutada või hoopis nimekirjana kuvada pangaautomaate, kaupluseid, tanklaid või vaatamisväärsusi, siis on selleks vaja huvipunktide andmestikku. Regio huviväärsuste API võimaldab ligipääsu huvipunktide andmestikule, mis sisaldab ligi 200-sse erinevasse kategooriasse kuuluvate objektide infot, sealhulgas näiteks autopesulad või haridusasutused, matkarajad või muuseumid. Regio provides a database of POIs (Points of Interest) across the Baltic States. For example, if you want to represent ATMs, shops, gas stations or attractions on the map or display them as a list, then you will need a POI dataset. Regio's points of interest API allows access to the POI database, which contains information about POI objects of nearly 200 different categories, including, for example, car washes or educational institutions, hiking trails or museums.

  • Regio MVT (MapBox Vector Tile) vektorkaart kuvatakse ekraanil kasutaja poolt ette antud parameetrite alusel (nähtav kaardiala ehk bounding box, soovitud kihid jm), seejuures päritakse kaardiandmed serverist uuesti vastavalt kaardiala nihutamisele või sisse-välja suumimisele. Vektorkaarti saab täiendada animatsioonide jm visualiseeringutega. Vektorkaarti on võimalik keerata-pöörata (nt sõidusuunas vaadata) ja ka kolmemõõtmeliselt (3D) kuvada. Lisaks saab muuta kaardi kujundust (värvid, esitusviis). Vektorkaardi kuvamiskiirus sõltub kasutaja graafikakaardi jõudlusest. Hõlmab kõiki Balti riike. Regio MVT (MapBox Vector Tile) map is displayed according to the parameters specified by the user (bounding box, desired data layers etc.). Map data is requested from server every time when user is moving bounding box or zooming in/out. It is possible to add animations and other visualizations to the map. It is also possible to rotate the map in driving direction and visualize in 3D. In addition, map design can be changed (colors, style). Display speed of vector map depends on the performance of the user's graphics card. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.

  • Regio TMS (Tile Map Service) rasterkaardi tükkidel on fikseeritud suumiastmed, stiilid, andmekihid, mida kasutaja muuta ei saa. Algandmeteks kasutatakse mõnda teist kaarditeenust, näiteks WMSi. Rasterkaardi kaarditükid on Regio poolt eelgenereeritud. Võimalik on valida mitme erineva koordinaatsüsteemi vahel. Hõlmab kõiki Balti riike. Regio TMS (Tile Map Service) basemap has fixed zoom levels, map styles, data layers that end-user cannot change. Raster map tiles are pre-generated by Regio. It is possible to choose between different projections. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.

  • Regio WMS (Webmap service) teenuse puhul on võimalik valida kuvatavaid andmekihte (näiteks teed, hooned või maakasutus). Kaardipilt kuvatakse kasutaja etteantud parameetrite järgi (nähtav kaardiala ehk bounding box, soovitud kihid jm). WMSi kaarditükid genereeritakse vektorandmetest, näiteks .shp failist, PostGIS andmebaasist vms. Võimalik on valida mitme erineva koordinaatsüsteemi vahel. Hõlmab kõiki Balti riike. With Regio WMS (Webmap service) basemap it is possible to show only preferred data layers (for example roads, buildings or land cover). The map is generated according to the parameters specified by the user (bounding box, desired data layers etc.). WMS map tiles are generated from vector data, such as .shp file or PostGIS database. It is possible to choose between different projections. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.

  • Maaparandussüsteemide registri (MSR) pidamise eesmärk on avaldada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate maaparandussüsteemide ning nendega seotud menetluste kohta ning võimaldada nimetatud maaparandussüsteemide üle arvestuse pidamist ja järelevalve teostamist.

  • WISKI on Keskkonnaagentuuri andmebaas, kus hoitakse hüdroloogilise seirega seotud andmeid.