From 1 - 10 / 14
  • Energeetiliste maavarade ruumiandmekogum on maavarade registri andmestik, mis hõlmab ainult põlevkivi ning turbaga seotud teavet. Energeetiline väärtus on siinkohal esitatud ainult põlevkivi aktiivsete varuplokkide kohta.

  • Energeetiliste maavarade ruumiandmekogum on maavarade registri andmestik, mis hõlmab ainult põlevkivi ning turbaga seotud teavet. Energeetiline väärtus on siinkohal esitatud ainult põlevkivi aktiivsete varuplokkide kohta.

  • Info allikate ning karsti kohta.

  • ESTHub on riiklik satelliidiandmete keskus, mille kaudu on kasutajatel võimalik ligi pääseda Euroopa Liidu Copernicus programmi andmetele. ESTHub kogub Eesti huviala kohta Sentinel ja Landsat 8 andmeid ning pakub nende andmete kiiret alla laadimist. Andmete kasutaja saab valida erinevate värvispektrite vahel: RGB - harilik värvifoto NRG - valevärvipilt "Lähi-infrapuna Punane Roheline" NDVI - taimkatte indeks "Normalized Difference Vegetation Index" NGR - valevärvipilt "Lähi-infrapuna Roheline Punane" NDPI - veekogude indeks "Normalized Difference Pond Index" PNB - valevärvipilt "NDPI Lähi-infrapuna Sinine" NGP - valevärvipilt "Lähi-infrapuna Roheline NDPI" NDR - valevärvipilt "Lähi-infrapuna NDVI Punane" PDB - valevärvipilt "NDPI NDVI Sinine"

  • Tiheasustusalad on valla piirkonnad, kus ruumilise planeerimisega tuleb järgida linnalisele alale omaseid põhimõtteid. Tiheasustusaladeks loetakse linnad, alevid ning alevikud, harvem külakeskused. Tiheasustusalasid käsitletakse planeerimisseaduses, maareformiseaduses § 7 lg 4 ja looduskaitseseaduses § 38, lg 1, p 3.

  • Regio navigatsiooniandmebaasi andmetel põhinev teekonnaarvutus võimaldab teekonda leida nii kliendi tarkvaras kui veebirakenduses. Teekonnaarvutuse algoritm võtab arvesse teekatete infot, suunalisust, radade infot, pöördepiiranguid, maksimaalset lubatud sõidukiirust, kõrguspiiranguid jpm. Regio pakub kolme erinevat teekonnaarvutamise lahendust: 1) traditsiooniline teekonna arvutamine võimaldab leida kahe ja enama punkti vahelise teekonna koos juhistega eesti või inglise keeles; 2) teekonna optimeerimise teenus võimaldab leida kiireima või lühima teekonna mitmete asukohapunktide vahel; 3) kaugusmaatriksi teenus võimaldab leida erinevate lähte- ning sihtpunktide vahelisi kaugusi, mis on mõõdetud mööda teed. Routing engine, based on Regio's navigation data, gives opportunity to find routes in software or web applications. Routing algorithm considers road directions, tracks, turns, maximum permitted driving speed, height limitations etc. Regio offers three different solutions: 1) Simple routing requests offers to calculate routes with instructions in Estonian or English between two or more locations; 2) Route optimization enables to find fastest or shortest route between many different locations (also known as Traveling Salesman Problem); 3) Distance Matrix enables to find distances along the road between different starting and end points.

  • Regio MVT (MapBox Vector Tile) vektorkaart kuvatakse ekraanil kasutaja poolt ette antud parameetrite alusel (nähtav kaardiala ehk bounding box, soovitud kihid jm), seejuures päritakse kaardiandmed serverist uuesti vastavalt kaardiala nihutamisele või sisse-välja suumimisele. Vektorkaarti saab täiendada animatsioonide jm visualiseeringutega. Vektorkaarti on võimalik keerata-pöörata (nt sõidusuunas vaadata) ja ka kolmemõõtmeliselt (3D) kuvada. Lisaks saab muuta kaardi kujundust (värvid, esitusviis). Vektorkaardi kuvamiskiirus sõltub kasutaja graafikakaardi jõudlusest. Hõlmab kõiki Balti riike. Regio MVT (MapBox Vector Tile) map is displayed according to the parameters specified by the user (bounding box, desired data layers etc.). Map data is requested from server every time when user is moving bounding box or zooming in/out. It is possible to add animations and other visualizations to the map. It is also possible to rotate the map in driving direction and visualize in 3D. In addition, map design can be changed (colors, style). Display speed of vector map depends on the performance of the user's graphics card. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.

  • Regio WMS (Webmap service) teenuse puhul on võimalik valida kuvatavaid andmekihte (näiteks teed, hooned või maakasutus). Kaardipilt kuvatakse kasutaja etteantud parameetrite järgi (nähtav kaardiala ehk bounding box, soovitud kihid jm). WMSi kaarditükid genereeritakse vektorandmetest, näiteks .shp failist, PostGIS andmebaasist vms. Võimalik on valida mitme erineva koordinaatsüsteemi vahel. Hõlmab kõiki Balti riike. With Regio WMS (Webmap service) basemap it is possible to show only preferred data layers (for example roads, buildings or land cover). The map is generated according to the parameters specified by the user (bounding box, desired data layers etc.). WMS map tiles are generated from vector data, such as .shp file or PostGIS database. It is possible to choose between different projections. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.

  • WISKI on Keskkonnaagentuuri andmebaas, kus hoitakse hüdroloogilise seirega seotud andmeid.

  • Regio TMS (Tile Map Service) rasterkaardi tükkidel on fikseeritud suumiastmed, stiilid, andmekihid, mida kasutaja muuta ei saa. Algandmeteks kasutatakse mõnda teist kaarditeenust, näiteks WMSi. Rasterkaardi kaarditükid on Regio poolt eelgenereeritud. Võimalik on valida mitme erineva koordinaatsüsteemi vahel. Hõlmab kõiki Balti riike. Regio TMS (Tile Map Service) basemap has fixed zoom levels, map styles, data layers that end-user cannot change. Raster map tiles are pre-generated by Regio. It is possible to choose between different projections. Covers Estonia, Latvia and Lithuania.