From 1 - 7 / 7
  • Ajaloolised rakendusgeogeetilised planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist. Rakendusgeodeetiline planšett on kindlas mõõtkavas tehtud maa-ala plaan, mis annab edasi hetkelist infot soovitud piirkonna topograafilistest nähtustest (teed, hooned, puud, rajatised, kommunikatsioonid jms). Planšetid olid rakendusgeodeetiliste tööde tulemi üks väljundeid. Ajaloolised planšetid võivad olla kõval alusel, paberkujul või kilel. Valdaval pärinevad Maa-ameti geodeesia arhiivi säilikud RAS REI geodeesia fondist ja tehnilisest arhiivist. Vanimad rakendusgeodeetilised planšetid pärinevad 1950ndaist. Planšetid on georefereeritud ja nähtavad ning alla laaditavad rakendusgeodeetiliste planšettide kaardirakenduses. Osa planšette on skaneeritud ja leitavad rakendusgeodeetiliste tööde aruannete otsingu kaudu, kus planšetid on aruande üks osa.

  • Andmed Eesti mullastiku kohta on mõõtkavas 1:10 000. Mullakaart katab peaaegu kogu Eesti territooriumi, andmed puuduvad linnade, veealade ja mullastikuta laidude kohal. Kaardil on kujutatud mullakontuurid koos nimedega (šifrid), mehaaniline koosseis (lõimis), huumus- ja turbahorisontide tüsedus, kivisuse astmed.

  • Statistiline ruutvõrk on mõeldud asukohapõhiste andmete esitamiseks ruumiliselt homogeensete pinnaühikute lõikes. Iga ruutu iseloomustab unikaalne identifikaator, mis kajastab ruudu küljepikkust ja ruudu alumise vasaku nurga tasapinnalisi ristkoordinaate. Statistiline ruutvõrk ühtib Eesti põhikaardi ruudustikuga. Ruutvõrgu genereerimisel kasutati Eurostati tööriista Eurostat grid generation tool for ArcGIS (http://www.efgs.info/data/eurogrid/eurostat-grid-generation-tool-for-arcgis/view). Ruutvõrk on saadaval nii L-EST97 ristkoordinaatide kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruumikujudena.

  • Pliimoona jahikeeluala on märgaladest tuletatud kiht, mis on moodustatud lähtuvalt Euroopa Komisjoni määrusest (EL) 2021/57, mis keelab pliid sisaldava laskemoonaga märgaladel või nende ümbruses jahipidamise. Ala on tükeldatud 1:2000 kaardiruudustikuga, täiendavat atribuutinfot ei ole.

  • Maa-ameti poolt skanneeritud fotoplaanide teenus. Teenuses on dešifreeritud ja dešifreerimata fotoplaanide kihid ja fotoplaanide indekskihid (sisaldavad kaardilehe numbrit ja aastat). Fotoplaanid jäävad ajavahemikku 1947-1994.

  • Kaardikiht sisaldab statistiline ruutvõrku 1x1km, mis on mõeldud asukohapõhiste andmete esitamiseks ruumiliselt homogeensete pinnaühikute lõikes. Iga ruutu iseloomustab unikaalne identifikaator, mis kajastab ruudu küljepikkust ja ruudu alumise vasaku nurga tasapinnalisi ristkoordinaate. Statistiline ruutvõrk ühtib Eesti põhikaardi ruudustikuga. Ruutvõrk on saadaval nii L-EST97 ristkoordinaatide kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruumikujudena.

  • Kaardikiht sisaldab statistiline ruutvõrku 1x1km, mis on mõeldud asukohapõhiste andmete esitamiseks ruumiliselt homogeensete pinnaühikute lõikes. Iga ruutu iseloomustab unikaalne identifikaator, mis kajastab ruudu küljepikkust ja ruudu alumise vasaku nurga tasapinnalisi ristkoordinaate. Statistiline ruutvõrk ühtib Eesti põhikaardi ruudustikuga. Ruutvõrk on saadaval nii L-EST97 ristkoordinaatide kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruumikujudena.