From 1 - 10 / 173
  • Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

  • The Land Board's basemap in grey tones. For the sake of readability of the map, the blue tone of the water network is preserved.

  • Loodusdirektiivi elupaigatüüpide 1110, 1140, 1170 leviku kaasajastatud kaardikihid. Kaardikiht on loodud modelleerimise tulemusena töö "Eesti mereala elupaikade kaardiandmete kaasajastamine" raames (TÜ EMI, 2018). Kihid esitavad kolm kuuest Eesti meres esinevatest elupaigatüüpidest (vastavalt Paal (2007) loodusdirektiivi elupaigatüüpide käsiraamatule). Sisendandmetena kasutati riikliku keskkonnaseire ja erinevate asjakohaste projektide raames kogutud seireandmeid. Andmete kasutamisel peab meeles pidama, et tegemist on modelleeritud leviku kihtidega. Mida suuremad on proovipunktide vahelised kaugused, seda madalama usaldusväärsusega on nende põhjal valminud kaardid.

  • Teenuse kaudu on kasutatavad aerolaserskaneerimise andmete alusel loodud erinevate piksli suurustega (1m, 5m, 10m ja 25m) maapinna mudelid (DTM). Andmed uuenevad üks kord aastas (tavaliselt märtsikuus) kaasates eelneval aastal kogutud andmed. Kogu Eesti maapinna mudel moodustub nelja eelneva aasta jooksul kevadiste lendudega kogutud kõrguspunktide andmetest.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks ETAK ehitised 2D.

  • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) vektorgraafikas ruumiandmete allalaadimise teenus. Andmed on teemade kaupa (kõlvikud, teed, veekogud, ehitised, pinnavormid) ja graafilise elemendi tüübi järgi (joon-, punkt-, pindobjektid) jaotatud 39-le (kaardi)kihile. Andmed uuenevad andmekogus igapäevaselt ning eelmise päeva muudatused on teenuse kaudu kättesaadavad järgmisel päeval. Vaikimisi tagastab üks päring 5000 objekti.

  • Fotokaart WMS sisaldab järgmisi andmeid: 1) hübriidkaardi vektorkihid: Eesti topograafia andmekogust teedevõrk, vetevõrk, ehitised; aadressiandmete andmekogust hoonete numbrid; kohanimeregistrist kohanimed; 2) kõrgusandmed: taimkatte kõrgusmudeli (Canopy Height Model - CHM) 2008 kuni 2017 andmed, maakatte kõrgusmudel (Digital Surface Model - DSM), halltoonides ja värviline reljeefvarjutus, kõrguspunktid, samasügavusjooned, sügavuspunktid, samasügavusjooned; 3) uusimate ortofotode kiht; 4) metaandmed: kaardilehtede metainfo, tänavate info.

  • Rahvastikutihedus NUTS3 piirkondades. 0-100+ vanuselise jaotumisega viie aasta kaupa. Andmed on 2022. aasta kohta ja pärit Eesti statistika andmebaasist.

  • WISKI on Keskkonnaagentuuri andmebaas, kus hoitakse hüdroloogilise seirega seotud andmeid.

  • Kiht sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi puurauke.