Format

ESRI Shapefile

44 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
From 1 - 10 / 44
  • Üleujutusohupiirkonna kaardid hõlmavad geograafilisi alasid, mis näitavad veetaseme tõenäolist tõusu 10, 50, 100 ja 1000 aasta lõikes. Iga stsenaariumi kohta esitatakse järgmised andmed: üleujutuse ulatus, veetase ja vooluveekogude korral ka vastav vooluhulk. Infot uuendatakse iga kuue aasta järel.

  • Eesti metsade majandamisega ja puiduvaruga seotud infot koondav andmekogu. Kõige vanemad andmed on kogutud alates 1995. aastast.

  • Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) kantud kaadamiskohtade andmestik.

  • Veekogude valglad, vesikonnad, alamvesikonnad. Andmeid hallatakse Eesti looduse infosüsteemis (EELIS).

  • Ajaloolised andmed on saadaval alates 1917. aasta seisust kuni käesoleva ajani. Esindatud aastad: 1917 (mõisad, mõisamaad, kihelkonnad, maakonnad, kubermangud), 1922, 1938 (maakonnad, vallad), 1959, 1979, 1989 (rajoonid, külanõukogud), 1997, 1999–tänapäev (maakonnad, omavalitsused, asustusüksused). Asustusüksused on puudu 1997., 2000., 2001. ja 2002. aastakäigul. Alates 2014. aasta andmetest on andmete seisu kuupäev 1. jaanuar.

  • Maa-ameti detailplaneeringute jooniste teenus Katerina. Kihid kuvavad detailplaneeringute kehtivaid ja osaliselt kehtivaid alasid koos joonistega (põhijoonis, tehnovõrgud). Teenuse koostamise ajendiks oli maa väärtuse hindamine Maa-ametis ja Tallinna linna poolt oma vajadusteks toodetud jooniste georefereeritud andmed. Võimalik on vaadata nii planeeringualaga välja lõigatud jooniseid kõrvuti (linana) kui kuvada kaardile kogu detailplaneering ühekaupa. Teenus on vaadatav näiteks XGIS-2 planeeringute kaardirakendusest, valides vasakmenüüs Detailplaneeringud plokist "Joonised pildi kujul". See kaardikiht võimaldab teil vaadata detailplaneeringute lõigatud jooniseid. Valikute hulgas on võimalik vaadata põhijooniseid ja tehnovõrkude plaane. Kui teil on aga soov vaadata detailplaneeringute tervikjooniseid koos raami, selgituste ja legendiga, tuleb teha infopäring detailplaneeringu kaardikihile, lülitades planeeringute kaardirakenduse vasakmenüüst sisse "Planeeringuala" kihi ja seejärel valides klikiga kaardilt soovitud detailplaneeringu. Avanenud infopäringu aknas saab tervikjoonise kätte, klikkides Georefereeritud rastrid "Kuva" lingile. Paremaks joonise vaatamiseks tuleb infopäringu ristist sulgemise asemel minimeerida aken infopäringu kihi nime ees olevast noolekesest. Planeeringute kaardirakendus on leitav aadressilt: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud

  • Tervet Eesti territooriumit kattev aluspõhjakivimite, aeromagnetiliste anomaaliate, gravitatsioonianomaaliate ning pinnaseõhu radoonikontsentratsiooniandmestik.

  • Baaskaardi andmestik sisaldab informatsiooni Eesti maapõue ehitusest, maavarade ja põhjavee levikust, hulgast ning kvaliteedist ja põhjavee kaitstusest. Andmestik katab Põhja-Eesti, koos majandusvööndisse jääva merealaga, Kesk- ja Kirde-Eesti ning Hiiumaa.

  • Eesti veehaarete nimistu sisaldab keskkonnaloaga hõlmatud pinna- ja põhjaveehaarete andmeid. Andmeid hallatakse Eesti looduse infosüsteemis (EELIS).

  • Eesti seisuveekogumite, vooluveekogumite ja rannikumerekogumite andmestik. Andmeid hallatakse Eesti looduse infosüsteemis (EELIS).